ارزیابی مراکز همکار

1 مشخصات مرکز
2 مشخصات کادر اداری و مشاوران
3 مشخصات مربیان
4 مشخصات تجهیزات اداری و آموزشی
5 مشخصات دوره های آموزش سواد و مهارت
6 مشخصات محصولات تولیدی
7 مشخصات مجوزات اخذ شده

لیست مراکز

نمایش 1 - 1 از 1

نام و نام خانوادگینام مرکز فعالیتمحل مرکز فعالیتزمینه تخصص مرکز فعالیتسازمان صادر کنندهنام دوره محصول تولیدی تصویری از مرکز
بیلگی سایار (شرکت آموزش و پژوهش)<i class="dashicons dashicons-paperclip"></i> تصویری از مرکز
نام و نام خانوادگینام مرکز فعالیتمحل مرکز فعالیتزمینه تخصص مرکز فعالیتسازمان صادر کنندهنام دوره محصول تولیدی تصویری از مرکز