افتخار همکاري با

لوگو
عنوان
لوگو
عنوان
دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
جهاد كشاورزي
جهاد كشاورزي
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان امور اقتصادي و دارايي
سازمان امور اقتصادي و دارايي
سازمان امور مالياتي
سازمان امور مالياتي
سازمان بازنشستگی کشور
سازمان بازنشستگی کشور
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
نهضت سواد آموزی
نهضت سواد آموزی
شركت پست جمهوري اسلامي ايران
شركت پست جمهوري اسلامي ايران
سازمان ميراث فرهنگي
سازمان ميراث فرهنگي
موسسه كار و تامين اجتماعي
موسسه كار و تامين اجتماعي
سازمان بازرگانی
سازمان بازرگانی
اداره كل نوسازي مدارس
اداره كل نوسازي مدارس
اداره كل حمل و نقل
اداره كل حمل و نقل
سازمان آموزش فني و حرفه اي
سازمان آموزش فني و حرفه اي
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
شرکت مدیریت تولید برق
شرکت مدیریت تولید برق
دهیاریهای بخش مرکزی
دهیاریهای بخش مرکزی
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت درمان تامین اجتماعی
مدیریت درمان تامین اجتماعی
سازمان صنعت معدن و تجارت
سازمان صنعت معدن و تجارت
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دفتر آموزش و پژوهش
دفتر آموزش و پژوهش
کمیته امداد امام خمینی (ره)
کمیته امداد امام خمینی (ره)
جمعیت حلال احمر
جمعیت حلال احمر