مشارکت سازمان

مشاهده آمار ثبت نامها

ستادموادمخدر
5
بهزیستی
600
کمیته امداد
50
شهرداری
200

علوم پزشکی
30
بنیادشهیدوامورایثارگران
400
ورزش وجوانان
20
فنی و حرفه ای
40

 


تعاون کارورفاه
15
زندانها
10
حلال احمر
15
فرهنگ وارشاد
12

آموزش و پرورش
5
استانداری
0
صداوسیما
0
دادگستری
0

کانون پرورش فکری
0
سپاه شهدا
0
نیروی انتظامی
0
اترک
0