گزارش مدل ارزیابی شغل ناواکو0

گزارش مدل ارزیابی شغل ناواکو0

نمایش 1 - 1 از 1

کدملیNamePhoneتاریخ ثبت1 - هدف از انجام شغل2 - جدول تعیین وظایف21 - وظایف اصلی22 - وظایف فرعیA قابلیت های شغلی 500A زیر شاخص های قابلیت های شغلیA11 دانش و مهارت احراز شغل 200A12 احراز نرم افزارهای مرتبط شغلی 90A13 احراز زبان خارجی 60B زیر شاخص های مسئولیت های شغلیB مسئولیت های شغلی 200B1 منابع انسانی تحت سرپرستیB3 مسئولیت دارایی های اطلاعاتی در شغلB2 مسئولیت منابع فیزیکیB4 مسئولیت مقررات و روش هاB5 ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اورگونومیB6 استقلال کاری و آزادی عمل (اختیارات)B7 پاسخگوییB82 نیازمند به حضور در روزهای خاص و تعطیلاتB81 نیازمند به on site on site on site و on callبودن درخارج از ساعات کاریB83 نیازمند به کار در محیط عملیاتیB84 نیازمند به حضور در مکان های خاص کاریC زیر شاخص های توانایی شغلیC توانایی شغلی 200C1 مستندسازی )مهارت نوشتاری(C22 نیازمند به ارتباط مؤثر کاری با سایر واحدهای سازمانی )بین واحدیC21 نیازمند به ارتباط مؤثر کاری با همکاران خود )درون واحدی(C23 نیازمند به ارتباط مؤثر کاری با افراد خارج از سازمانC3 حل مسألهC5 توانایی کار گروهیC4 دقت و تمرکزD شرایط کارD زیر شاخص های شرایط کار 100D2 شرایط نامساعد محیط کار 20D4 کوشش های جسمانی 15D1 خطرات ناشی از کار 25D3 استرس و سایر شرایط غیر عادی 303 - میزان مهارتهای مورد نیازUntitled4 - جدول دوره های مورد نیاز5 - آشنایی با مصوبات مورد نیازمدرک تحصیلیرشته تحصیلی7 - اسامی پستها8 - میزان تجارب و تخصص9 - حدود اختیارات قابل واگذاری10 - مسولیتهای شغل11 - هرگونه گزارشات این شغل12 - شایستگیهای مورد نیاز شغلکد پستی
shahabبیلگی سایار (شرکت آموزش و پژوهش)(091) 444-517610/04/1401

ززقثقققزطقشصقثصثقز
ثقزثقزثقط

Untitled_19
کدوظیفه رتبه بندی وظیفه میزان تکرار
زسثقبسقبسزقس
سزسبیقسشط
شسیطشسطی
کدوظیفه رتبه بندی وظیفه میزان تکرار
سطیشسی
 • A11 دانش و مهارت احراز شغل
 • A12 احراز نرم افزارهای مرتبط شغلی
 • A13 احراز زبان خارجی
1 دانش و مهارت های تخصصی کاملا ساده 402 توانایی کار با نرم افزارهای مرتبط شغلی 603 مکالمه ، درک مطلب و خواندن پیشرفته 60
 • B1 منابع انسانی تحت سرپرستی 40
 • B2 مسئولیت منابع فیزیکی 10
 • B3 مسئولیت دارایی های اطلاعاتی شغلی 20
 • B4 مسئولیت مقررات و روش ها 20
 • B5 ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و ارگونومی HSEE 10
 • B6 استقلال کاری و آزادی عمل (اختیارات) 40
 • B7 پاسخگویی 40
 • B8 فعالیت های خاص شغل 20
1 سرپرستی کارمندی 81 دسترسی به اطلاعات عادی و معمولی 11 ندارد 01 استفاده و بکارگیری دستورالعمل ها و رویه های ساده و یکنواخت درون سازمانی 41 "امکان بروز جراحات سطحی مانند بریدگی ، ضرب دیدگی و یا حوادث کم اهمیت و جزئی برای خود یا دیگران" 21 نیازمند به اختیارات بسیار محدود و آزادی عمل بسیار کم 81 پاسخگویی بسیار کم 81 ندارد 01 ندارد 01 ندارد 01 ندارد 0
 • C1 مستندسازی (مهارت نوشتاری) 50
 • C2 برقراری ارتباط موثر 30
 • C3 حل مسأله 50
 • C4 دقت و تمرکز 30
 • C5 توانایی کار گروهی 40
 • D1 خطرات ناشی از کار 25
 • D2 شرایط نامساعد محیط کار 30
 • D3 استرس و سایر شرایط غیرعادی 30
 • D4 کوشش های جسمانی 15
1 وجود دود ، بخار و محیط آلوده 61 بالا و پایین رفتن ، خم و راست شدن ، راه رفتن و ایستادن 31 صدمات یا جراحات سطحی و عمقی 51 نگرانی و سلب آسایش کم 6
کد و نام مهارت رتبه بندی وظیفه میزان تکرار
م.
کد و نام دوره رتبه بندی وظیفه میزان اهمیت
نمننم
کد و نام رتبه بندی وظیفه میزان اهمیت
نم
دکتریلیسانس
ردیف پست
انت
حداقل میزان سابقه 3-5 توضیحات
تان
 • اتن
 • اتن
ردیف عنوان گزارش گیرنده گزارش
اتن
ردیف ویزگیهای روان شناختی میزان اهمیت
اتن
20881
کدملیNamePhoneتاریخ ثبت1 - هدف از انجام شغل2 - جدول تعیین وظایف21 - وظایف اصلی22 - وظایف فرعیA قابلیت های شغلی 500A زیر شاخص های قابلیت های شغلیA11 دانش و مهارت احراز شغل 200A12 احراز نرم افزارهای مرتبط شغلی 90A13 احراز زبان خارجی 60B زیر شاخص های مسئولیت های شغلیB مسئولیت های شغلی 200B1 منابع انسانی تحت سرپرستیB3 مسئولیت دارایی های اطلاعاتی در شغلB2 مسئولیت منابع فیزیکیB4 مسئولیت مقررات و روش هاB5 ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اورگونومیB6 استقلال کاری و آزادی عمل (اختیارات)B7 پاسخگوییB82 نیازمند به حضور در روزهای خاص و تعطیلاتB81 نیازمند به on site on site on site و on callبودن درخارج از ساعات کاریB83 نیازمند به کار در محیط عملیاتیB84 نیازمند به حضور در مکان های خاص کاریC زیر شاخص های توانایی شغلیC توانایی شغلی 200C1 مستندسازی )مهارت نوشتاری(C22 نیازمند به ارتباط مؤثر کاری با سایر واحدهای سازمانی )بین واحدیC21 نیازمند به ارتباط مؤثر کاری با همکاران خود )درون واحدی(C23 نیازمند به ارتباط مؤثر کاری با افراد خارج از سازمانC3 حل مسألهC5 توانایی کار گروهیC4 دقت و تمرکزD شرایط کارD زیر شاخص های شرایط کار 100D2 شرایط نامساعد محیط کار 20D4 کوشش های جسمانی 15D1 خطرات ناشی از کار 25D3 استرس و سایر شرایط غیر عادی 303 - میزان مهارتهای مورد نیازUntitled4 - جدول دوره های مورد نیاز5 - آشنایی با مصوبات مورد نیازمدرک تحصیلیرشته تحصیلی7 - اسامی پستها8 - میزان تجارب و تخصص9 - حدود اختیارات قابل واگذاری10 - مسولیتهای شغل11 - هرگونه گزارشات این شغل12 - شایستگیهای مورد نیاز شغلکد پستی

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند