گزارش مدل ارزیابی شغل ناواکو زیر شاخص های تجربه شغلی 75

گزارش مدل ارزیابی شغل ناواکو زیر شاخص های تجربه شغلی 75

نمایش 1 - 1 از 1

A2 تجربه شغلیA2 زیر شاخص های تجربه شغلی 75عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 15عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 30عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 45عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 60عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 75
5 10 سال تجربه مفید و مرتبط 75 ($75.00)1 2 سال تجربه مفید و مرتبط 15
  • 5 10 سال تجربه مفید و مرتبط 75
A2 تجربه شغلیA2 زیر شاخص های تجربه شغلی 75عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 15عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 30عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 45عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 60عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 75

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند