بیلگی سایار (شرکت آموزش و پژوهش) – تکلیف استعدادیابی و توسعه