سهیل امامی – جلسه پنجم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی۴ ( تکمیل کردن بصورت دستی)