میربهنام احمدی – جلسه چهارم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی۲ ( تکمیل کردن بصورت دستی)