درباره

استارتاپ توانمندسازی و برگزاری رویدادهای خلاقیت و كارآفرينی

در حوزه آموزشهای مهارتی و شناسایی حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش و حمایت اجرایی از ایده های خلاقانه تولید محتواهای آموزشی کارآفرینی و کسب وکار

بهره برداری از سامانه استعدادیابی و توانمند سازی ذینفعان:

بهره برداری از سامانه کارآفریی و ایجاد اشتغال برای کارجویان:

بهره برداری از ظرفیتهای خدمات اجتماعی:

بهره برداری از سامانه نمایشگاه دایمی و فروشگاه مجازی و حمایت از فروش

کارشناسان

ذکریا محترم
مشاور کارآفرینی و کسب و کار
علیرضا آخوندزاده
مشاور کارآفرینی و کسب و کار
منوچهر رحیمی
مشاور برنام ریزی آموزشی
رضا محترم
مشاور برنامه نوبسی

گالری ما