گزارش فعالیتهای ارسالی کارزار رسانه پیشگیری از مصرف موادمخدر

نمایش 1 - 25 از 251

ردیف تاریخ ورودی نام نام خانوادگی شماره موبایل سازمان محل خدمت یا کدمرکز توضیحات مختصر در مورد محتوای تصویر جشنواره
19 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی09145439177http://موسسه%20خیریه%20خیرین%20قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل

تصویر جشنواره
29 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی09145439177http://موسسه%20خیریه%20خیرین%20قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل

تصویر جشنواره
39 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی09145439177http://موسسه%20خیریه%20خیرین%20قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل

تصویر جشنواره
423 فروردین 1401yhyu85687jioi

hgughliukj

تصویر جشنواره
59 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کارزار رسانی پیشگیری لز اثر سو مواد مخدر

موسسه خیریه خیرین قولنجی

تصویر جشنواره
69 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کار زار رسانه ای اثر سو مصرف مواد مخدر

موسسه خیریه خیرین قولنجی

تصویر جشنواره
79 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کار زار رسانه ای اثر سو مصرف مواد مخدر

موسسه خیریه خیرین قولنجی

تصویر جشنواره
89 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کارزار رسانه ای پیشگیری از مواد مخدر

موسسه خیریه خیرین قولنجی

تصویر جشنواره
99 فروردین 1401رقیهفرج الهی09144394336موسسه به زیستن راز سلامتی

پخش بروشور در محوطه گولر باغی کارزار رسانه

تصویر جشنواره
109 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کار زار رسانه ای پیشگیری از مواد مخدر

موسسه خیریه خیرین قولنجی

تصویر جشنواره
119 فروردین 1401رقیهفرجالهی09144394336موسسه به زیستن راز سلامتی

حضور بانوان در کارزار وارائه نظرات

تصویر جشنواره
129 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کار زار رسانه ای پیشگیری از مواد مخدر

موسسه خیریه خیرین قولنجی

تصویر جشنواره
139 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کارزار رسانه پیشگیری از مواد مخدر و اثر سو ان

موسسه خیریه خیرین قولنجی

تصویر جشنواره
149 فروردین 1401مهرانگیزتنهای قولنجی6379941827http://موسسه%20خیریه%20قولنجی

کار زار رسانه پیشگیری از مواد مخدر

موسسه خیریه خیرین قولنحی

تصویر جشنواره
159 فروردین 1401رقیهفرج الهی09144394336موسسه به زیستن راز سلامتی

بازدید از کارزار مسافرین عید نوروزی ارومیه گولر باغی

تصویر جشنواره
168 فروردین 1401عذرادهقان09385958483اندیشه حیات دوباره

توزیع بروشور در ترمینال در کارزار

تصویر جشنواره
178 فروردین 1401عذرادهقان09385958483اندیشه حیات دوباره اذربایجان

کارزار پیشگیری از اعتیاد در ترمینال

تصویر جشنواره
188 فروردین 1401زینبدهقان،09148718124موسسه امیدوارن اینده پایدار

مسابقه نقاشی کارزار ترمینال

تصویر جشنواره
198 فروردین 1401عذرادهقان09385958483اندیشه حیات دوباره

مسابقه نقاشی در کارزار

تصویر جشنواره
208 فروردین 1401عذرادهقان09385958483اندیشه حیات دوباره

نقاشی کارزار

تصویر جشنواره
218 فروردین 1401عذرادهقان09385958483اندیشه حیات دوباره

نمونه نقاشی در ایستگاه نقاشی در کارزار

تصویر جشنواره
228 فروردین 1401زینبدهقان09148718124امیدواران اینده پایدار

بنر کمپین نه به اعتیاد در کارزار

تصویر جشنواره
238 فروردین 1401زینبدهقان09148718124امیدواران اینده پایدار

بازدید حاج اقا محمدی واقای ترابی از کارزار

تصویر جشنواره
248 فروردین 1401نیرهصمدی2754302603موسسه اروم سبز ارمغان

اجرای کارزار رسانه پیشگیری از مصرف گل وشیشه
پارک گوللر ارومیه ۴ فروردین ۱۴۰۱
موسسه پیشگیری از اعتیاد اروم سبز ارمغان

تصویر جشنواره
258 فروردین 1401نیرهصمدی2754302603موسسه اروم سبز ارمغان

اجرای کارزار رسانه پیشگیری از مصرف گل وشیشه
پارک گوللر ارومیه ۷فروردین ۱۴۰۱
موسسه پیشگیری از اعتیاد اروم سبز ارمغان

تصویر جشنواره
ردیف تاریخ ورودی نام نام خانوادگی شماره موبایل سازمان محل خدمت یا کدمرکز توضیحات مختصر در مورد محتوای تصویر جشنواره