ارزیابی ثبت اولیه پروژه اجتماع محور

تصویر صفحه اول طرح ایده (بروشور)نام اجتماع :نام شهرستان :آدرس اجتماع :تاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتعداد اعضای فعال تیمعنوان :بیان مسئله :هدف کلی :اهداف ویژه :فعالیت ها:نام

No entries match your request.

تصویر صفحه اول طرح ایده (بروشور)نام اجتماع :نام شهرستان :آدرس اجتماع :تاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتعداد اعضای فعال تیمعنوان :بیان مسئله :هدف کلی :اهداف ویژه :فعالیت ها:نام