ارزیابی ظرفیت اشتغال و کارافرینی روستا

اشتغال و کارافرینی روستا

به منظور شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در روستاها و کمک به توسعه پایداری روستاها از طریق کارآفرینی و ایجاد کسب وکار و توسعه اشتغال ساکنین تحت پوشش فرم ارزیابی اولیه وضعیت موجود و قابل توسعه  ارائه گردیده است

کلیاتی از سوابق و رزومه و پیشیینه روستا ذکر مگردد

کلیاتی از جمیت ساکن و وضعیت تحصیلی و شغلی ذکر گردد

کلیاتی از فعالیتهای کسب و کار و اشتغال موجودساکنین ذکر گردد

کلیاتی از ظرفیتهایی که امکان ایجاد و توسعه دارند ذکر گردد
[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]