استاندارد مشاغل-شناسنامه مشاغل

استاندارد مشاغل-شناسنامه مشاغل

  • بخش اطلاعات

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • جدا کننده بخش تصویب مدرک

  • شناسنامه شغلی مدیر منابع انسانی:

  • جدا کننده بخش

  • - لیسانس مدیریت منابع انسانی با 12 سال سابقه کار. -فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی با 10 سال سابقه کار. -رشته نیمه مرتبط مجاز: سایر رشته های مدیریت
  • مدیریت، راهبری، برنامهریزی و اجرای کلیه امور مربوط به کارکنان شااامل: اشااتغال، انتصااا ، ارتقا، جابجایی، مرخصاای، ماموریت، انتقال، استعفا، بازخرید، بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان
  • 1 . تنظیم برنامه فعالیتهای واحد منابع انسانی در چارچو برنامهها و استراتژیهای کلان شرکت 2 . مطالعه قوانین، مقررات و بخشنامههای مرتبط با حوزه کاری و اهتمام بهمنظور اجرای صحیح آنها در حیطه تحت نظارت 3 . کنترل و مشارکت در تهیه دستورالعملها و آئیننامههای مرتبط با واحد منابع انسانی 4 . برنامهریزی پیرامون تامین نیروی ان سانی متخ صص شرکت و برآورد تعداد نیروی ان سانی مورد نیاز برا ساس برنامه های کلان شرکت در قالب تشکیلات و پستهای سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط 5 . سنجش مستمر شایستگیهای عمومی واختصاصی کارکنان به منظور حفظ و ارتقای سطح انگیزه کارکنان و عملکرد سازمان 6 . انجام کلیه امور مربوط به تطبیق توانمندیها و شرایط تخصصی کارکنان با شرایط احراز مشاغل شرکت 7 . انجام کلیه تشریفات قانونی استخدام کارکنان شامل آزمون، مصاحبه و استخدام 8 . انجام کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام افزایش سنوا تی ضرایب، ترفیع , ارتقای گروه , مرخ صی, بازن ش ستگی , بازخریدی, ماموریت و غیره 9 . نظارت و مشارکت در ارزیابی نیازهای کارکنان به دورههای آموزشی و تشویق آنها برای شرکت در این کلاسها 10 . نظارت و مشارکت در بررسی و مطالعه تواناییهای نیروی انسانی و تصمیمگیری در مورد نقل و انتقال، ترفیع و ارتقای کارکنان 11 . انجام سایر امور اداری ح سب ضوابط مربوط از قبیل صدور گواهی اشتغال و پا سخ به استعلامات و مکاتبات مراجع ق ضایی و اداری و ابلاغ احکام قضایی و اداری به کارکنان 12 . سازماندهی، برنامه ریزی، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی در امور واحد تحت سرپر ستی ، کنترل بر عملکرد پر سنل و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله 13 . رسیدگی به امور کارکنان تحت نظارت از قبیل مرخصی، اضافهکاری، تشویق و نظایر آن 14 . تائید و ابلاغ کلیه پرداختهای مالی کارکنان و دیگر مساااائل مالی امور اداری و خدمات به امور مالی برای پرد اخت های بموقع آن 15 . نظارت بر اجرای کلیه قوانین آئین نامه ها، مقررات و روشهای مربوط به اداری و مقررات کارکنان طبق مصوبات 16 . نظارت و برر سی و شنا سایی امکانات و نیازهای اداری کارکنان و پیگیری برای تامین و تجهیز واحدهای سازمانی به امکانات خدماتی مورد نیاز 17 . رسیدگی به مسائل و مشکلات پرسنل و اقدام در زمینه رفع مشکلات کاری آنها 18 . ارائه نظرات منطقی و مفید برای حل و فصل مسائل پرسنلی و سعی در برقراری حسن تفاهم بین مسئولین و کارکنان 19 . اقدام برای ایجاد جو تفاهم و افزایش میزان دلبستگی کارکنان 20 . شرکت در جلسات، مجامع و کمیتهها بهمنظور تبادلنظر و ارائه پیشنهاد ها لازم در خصوص پیشبرد برنامههای جاری و تحقق اهداف شرکت 21 . تهیه گزارش از عملکرد سالانه واحد منابع انسانی و بررسی دقیق وضعیت پیشرفت برنامههای عملیاتی * توجه: با توجه به ماهیت فعالیتهای شرکت، وظایف فوق تنها به عنوان اصلی ترین وظایف ثابت و مشخص مطرح بوده و شاغل موظف است بنا به تشخیص و دستور مقام مافوق سایر وظایف مرتبط با شغل را نیز بر عهده گیرد.