دپارتمان آموزش ضمن خدمت کارکنان

دوره های دپارتمان آموزشها و آزمونهای الکترونیکی

دپارتمان آموزش های ضمن خدمت کارکنان

در اجرای بند 2/1/ج بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 نظام آموزش کارکنان دولت و پیرو بخشنامه های شماره 47861/1803 مورخ 24/03/1385 و شماره 76582/1803 مورخ 5/6/1386 و شماره 62311/1803 مورخ 13/07/1387 ، مجموع دوره های آموزشی رشته های شغلی (حسابدار ، ذیچساب ، بازرس ، حسابرس ، کارگزین ،کارشناس و کاردان امور اداری ،مدیر اداری مالی ،مسئول خدمات مالی ، مسئول خدمات اداری ، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه ، رئیس دفتر ، مسئول دفتر ، منشی و مسئول گزینش ) که با هدف ایجاد توسعه و دانش و توانمندی در شاغلان و روزآمد کردن اطلاعات و توانایی های آنان بازنگری واصلاح شده به شرح زیر توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ گردیده است دستگاههای اجرایی میتوانند با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در بخشنامه های مذکور و سایر مقررات حاکم بر آموزش کارکنان دولت نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره ها اقدام نماید

فهرست دوره ها

یک روزه

دو روزه

سه روزه

چند روزه

رئيس دفتر ،مسئول دفتر،منشي كد 19

رشته شغلي كارگزين كد 16

كارشناس و كاردان برنامه و بودجه كد 23

حسابداري،ذيحساب،حسابرس كد 10

رشته شغلي كارشناس و كاردان امور اداري كد 11

بازرس كد 15

مسئول خدمات مالي كد 22

مسئول گزينش كد 13

مدير اداري و مالي كد 21

مسئول خدمات

دستگاههای اجرایی میتوانند با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در بخشنامه های مذکور و سایر مقررات حاکم بر آموزش کارکنان دولت نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره ها اقدام نماید

فهرست دوره های آموزشی قابل اجرا در حیطه مالی- اداری

  طرح مشخصات پودمان های آموزشی سلامت اداری

گروه پودمان: ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

مدت آموزش: 70 ساعت

هدف کلی: افزایش دانش و مهارت مدیران و کارشناسان در زمینه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

عناوین پودمان ها

ساعات

سرفصل های آموزش

پودمان: مبانی سلامت اداری/ فساد اداری

8

– تعاریف، طبقه بندی و رویکردهای نظری فساد اداری/ فلسفه، ضرورت و ابعاد سلامت اداری

پودمان: عوامل و پیامدهای فساد اجتماعی

8

– فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی- اداری

پودمان: مطالعات تطبیقی فساد اداری

6

– وضعیت جهانی فساد (با تمرکز بر جهان سوم)/ سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط

پودمان: روانشناسی فساد اداری

8

– مبانی و مفاهیم/ زمینه و انگیزه های فردی- گروهی بروز فساد/ شخصیت، نگرش و نیات فردی/ فرآیند معرفت پذیری و پیش گیری

پودمان: اخلاق مدیریت

8

– اخلاق در آموزه ها و ارزش های دینی- فرهنگی/ مسایل اخلاقی در مدیریت/ فلسفه هنجاری و معیارهای انتخاب اخلاقی/ طرح سازمانی و اخلاق مدیریت

پودمان: حکمرانی خوب

6

– مروری بر تئوری های دولت، نقش و وظایف اصلی دولت/ ویژگی های حاکمیت خوب (پاسخ گو، مشارکت جو، عدالت جو، شفافیت، قابلیت پیش بینی، قانون گرا، اثربخش و کارآمد

پودمان: ابعاد حقوقی فساد

8

– مباحث حقوقی فساد/ ساختار رسیدگی به تخلفات/ قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات، قوانین و آیین نامه های اجرایی بازرسی کل کشور، دیوان عدالت و …

پودمان: ارزیابی فساد (سنجش/شناخت/…)

8

– معیارهای اندازه گیری فساد اداری، شاخص های فساد در سطح جهانی/ سنجش های جهانی و رتبه بندی کشورها/ تجربه ایران (پیشینه، پژوهش ها، برنامه ها، نتایج و …)

پودمان: برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری

10

– تجارب سایر کشورها/ رهنمودها و راهبردهای پیشنهادی سازمان های بین المللی/ راهکارهای ارتقاء سلامت اداری با توجه به مختصات بومی (مدیریتی- اداری، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- مدنی، اقتصادی)

فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی خدمات مالی

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

12

2

حسابداری دولتی

30

3

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

20

4

روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال

8

5

قوانین اموال غیرمنقول

8

6

اصول حسابداری

24

7

مدیریت تدارکات

24

8

جمع دار اموال

20

9

حسابداری پروژه

16

10

بودجه ریزی عملیاتی

12

فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی حسابدار، ذیحساب و حسابرسی

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

تلفیق بودجه ریزی و پیش بینی

8

2

حسابداری پروژه

16

3

بودجه ریزی عملیاتی

12

4

تنظیم قراردادها

8

5

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

8

6

اصول حسابداری

24

7

آشنایی با هزینه یابی کار در حسابداری صنعتی

6

8

آشنایی با هزینه یابی مرحله ای در حسابداری صنعتی

6

9

نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی

6

10

حسابداری دولتی

30

11

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها

8

12

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

8

13

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

4

14

حسابرسی دولتی

30

فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی مدیر اداری و مالی

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

نظارت مالی

6

2

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

20

3

نظارت و کنترل در نظام اداری

20

4

نظام تصمیم گیری در امور اداری

12

5

تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی

8

6

آشنایی با سازمان بازرسی کل کشور

12

فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

بودجه بندی عملیاتی

12

2

نظارت بر بودجه

6

3

اجرای بودجه

12

4

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

12

5

تلفیق بودجه ریزی برنامه ریزی و پیش بینی

8

6

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

20

7

آشنایی با سازمان بازرسی کشور

12

فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی کارگزین

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

ارزشیابی عملکرد کارکنان

8

2

امور رفاهی کارکنان قوانین، مقررات و دستورالعمل ها

12

3

قانون کار و تأمین اجتماعی

12

4

بیمه های اشخاص

12

5

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی

8

6

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

12

7

اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

24

8

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

12

9

گزارش نویسی در امور اداری

12

10

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

6

فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی رییس دفتر، منشی و مسئول دفتر

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

آیین نگارش و مکاتبات اداری

12

2

گزارش نویسی در امور اداری

12

3

وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

12

4

فن بیان و آیین سخنوری

12

5

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

12

6

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر

8

7

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه

12

8

آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی

8

فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان امور اداری

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه

12

2

ارزشیابی عملکرد کارکنان

8

3

امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل ها)

12

4

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

12

5

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

12

6

گزارش نویسی در امور اداری

12

7

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

6

8

تجزیه و تحلیل اداری

20

9

برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

20

10

قوانین و مقررات تشکیلات و روش ها

6

11

آیین نگارش مکاتبات اداری

12

12

اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی

24

13

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

12

14

نیازسنجی آموزشی

12

فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی مسئول خدمات اداری

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه

12

2

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

12

3

مدیریت جلسات اداری

8

4

امور نقلیه

12

5

گزارش نویسی در امور اداری

12

6

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

8

7

برنامه ریزی و کنترل امور خدمات

12

فهرست پودمان های قانون مدیریت خدمات کشوری (نوبت اول)

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

– پودمان اول:

آشنایی با راهبردها، فن آوری اطلاعات و خدمات اداری

فصل های اول، دوم و پنجم

4 ساعت

2

– پودمان دوم:

ورود به خدمت و توانمند سازی کارکنان

فصل های شش، هفت، هشت و نه

4 ساعت

3

– پودمان سوم:

آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا

فصل دهم

4 ساعت

4

– پودمان چهارم:

آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری

فصل سوم

4 ساعت

5

– پودمان پنجم:

آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد

فصل یازدهم

4 ساعت

6

– پودمان ششم:

آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی

فصل های دوازده و پانزده

4 ساعت

فهرست پودمان های قانون مدیریت خدمات کشوری (نوبت دوم)

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

– پودمان اول:

آشنایی با راهبردها، فن آوری اطلاعات و خدمات اداری

فصل های اول، دوم و پنجم

4 ساعت

2

– پودمان دوم:

ورود به خدمت و توانمند سازی کارکنان

فصل های شش، هفت، هشت و نه

4 ساعت

3

– پودمان سوم:

آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا

فصل دهم

4 ساعت

4

– پودمان چهارم:

آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری

فصل سوم

4 ساعت

5

– پودمان پنجم:

آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد

فصل یازدهم

4 ساعت

6

– پودمان ششم:

آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی

فصل های دوازده و پانزده

4 ساعت

سایر دوره های آموزشی در حیطه اداری- مالی

حسابداری شهرداریها

120 ساعت

بهداشت عمومی در محیط کار

8 ساعت

عملیات بانکداری

8 ساعت

آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع

12 ساعت

روان شناسی فساد اداری

8 ساعت

تشکیلات و روش ها

6 ساعت

مدیریت عملیات حسابداری انبار

12 ساعت

امور مالی مسئولان دفاتر

10 ساعت

اصول برنامه ریزی

36 ساعت

حسابداری صنعتی

8 ساعت

کارآفرینی

6 ساعت

کاربرد آمار در امور اداری

32 ساعت

آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت

12 ساعت

قوانین و مقررات مالیاتی

6 ساعت

SPSS

30 ساعت

دوره مخصوص آبدارچی

16 ساعت