(شهاب) شبکه همگانی آموزشهای بیلگی سایار

<>

 

سامانه جامع ارزیابی، آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی

نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان (جامعه) را تشکیل میدهد و تمامی اجزای سازمان شامل فرایندها ، امکانات ، و حتی اهداف سازمان تحت تاثیر کیفیت انسانی قرار دارد. از این رو شناخت استعدادها ، دانش ، مهارت و علایق نیروی انسانی و تقویت آن با آموزش در راستای اهداف سازمان و مدیریت منابع انسانی همیشه مورد توجه بوده و در عصر حاضر این ضرورت بسیار آشکارتر است .

سامانه جامع سنجش و توانمند سازی نیروی:

در گام اول شناخت دقیق سیستم و ارایه طرحی مناسب در جهت اصلاح و بهبود فرایندها ، اولویت بالاتری نسبت به تجهیز مرکز به امکانات سخت افزاری خواهد داشت. (درخواست خدمات)

سامانه جامع سنجش و توانمند سازی نیروی:

مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و در صورت انجام این کار , نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز مقوله های قابل اعتنایی میباشند که در صورت امکان و انجام نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت . (درخواست خدمات)

سامانه جامع سنجش و توانمند سازی نیروی:

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است. (درخواست خدمات)

نمونه کارهای ما

نمونه ای از رویداد های برگزار شده

مشتریان ما

آمار ما

۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۳۰۰۰
یادگیرندگان تحصیل کرده
۴۳۲
لیست دسته بندی
۹۸۳۴
زبان های موجود
۹۳۴
دوره های موجود