فرم گزارش مدل ارزیابی مشاغل

نمایش 1 - 1 از 1

shahab

بیلگی سایار (شرکت آموزش و پژوهش)

10/04/1401

ززقثقققزطقشصقثصثقز
ثقزثقزثقط

Untitled_19

کدوظیفه رتبه بندی وظیفه میزان تکرار
سطیشسی
کدوظیفه رتبه بندی وظیفه میزان تکرار
زسثقبسقبسزقس
سزسبیقسشط
شسیطشسطی

 • A11 دانش و مهارت احراز شغل
 • A12 احراز نرم افزارهای مرتبط شغلی
 • A13 احراز زبان خارجی

1 دانش و مهارت های تخصصی کاملا ساده 40

2 توانایی کار با نرم افزارهای مرتبط شغلی 60

3 مکالمه ، درک مطلب و خواندن پیشرفته 60

 • B1 منابع انسانی تحت سرپرستی 40
 • B2 مسئولیت منابع فیزیکی 10
 • B3 مسئولیت دارایی های اطلاعاتی شغلی 20
 • B4 مسئولیت مقررات و روش ها 20
 • B5 ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و ارگونومی HSEE 10
 • B6 استقلال کاری و آزادی عمل (اختیارات) 40
 • B7 پاسخگویی 40
 • B8 فعالیت های خاص شغل 20

1 سرپرستی کارمندی 8

1 ندارد 0

1 دسترسی به اطلاعات عادی و معمولی 1

1 "امکان بروز جراحات سطحی مانند بریدگی ، ضرب دیدگی و یا حوادث کم اهمیت و جزئی برای خود یا دیگران" 2

1 استفاده و بکارگیری دستورالعمل ها و رویه های ساده و یکنواخت درون سازمانی 4

1 نیازمند به اختیارات بسیار محدود و آزادی عمل بسیار کم 8

1 پاسخگویی بسیار کم 8

1 ندارد 0

1 ندارد 0

1 ندارد 0

 • C1 مستندسازی (مهارت نوشتاری) 50
 • C2 برقراری ارتباط موثر 30
 • C3 حل مسأله 50
 • C4 دقت و تمرکز 30
 • C5 توانایی کار گروهی 40

1 نگرانی و سلب آسایش کم 6

 • D1 خطرات ناشی از کار 25
 • D2 شرایط نامساعد محیط کار 30
 • D3 استرس و سایر شرایط غیرعادی 30
 • D4 کوشش های جسمانی 15

1 صدمات یا جراحات سطحی و عمقی 5

1 وجود دود ، بخار و محیط آلوده 6

1 بالا و پایین رفتن ، خم و راست شدن ، راه رفتن و ایستادن 3

کد و نام رتبه بندی وظیفه میزان اهمیت
نم

دکتری

ردیف پست
انت
کد و نام مهارت رتبه بندی وظیفه میزان تکرار
م.

لیسانس

حداقل میزان سابقه 3-5 توضیحات
تان
ردیف عنوان گزارش گیرنده گزارش
اتن
 • اتن
کد و نام دوره رتبه بندی وظیفه میزان اهمیت
نمننم
ردیف ویزگیهای روان شناختی میزان اهمیت
اتن
 • اتن

20881

962