لیست شرکت کنندگان در دوره پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی14000830

لیست شرکت کنندگان در دوره پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی14000905

سفارش تاریخ نام صورتحساب نام خانوادگی شرکت شهر
2045 2021-11-11 فرحناز محمودی آذر وزارت بهداشت ماکو
2247 2021-11-18 سمیه مهدی اخگر ورزش و جوانان سلماس
2254 2021-11-18 مهرانگیز ابراهیمی ورزش و جوانان سلماس
2257 2021-11-18 مهدی یوسفی بادکی ورزش و جوانان سلماس
2260 2021-11-18 حبیب مظاهر اسماعیل پور ورزش و جوانان سلماس
2262 2021-11-18 سینا خلیلی چچکی ورزش و جوانان سلماس
2305 2021-11-20 محمود رضایی حمزه کندی ورزش و جوانان سلماس
1490 2021-10-26 میلاد صادقی هلال احمر ارومیه
2276 2021-11-19 آرزو احمدی منطقه پنج شهرداری ارومیه ارومیه
2454 2021-11-22 رجب ادیب قلعه منطقه پنج شهرداری ارومیه ارومیه
2148 2021-11-14 سپیده حسینقلی زاده مکتب النبی ارومیه
2381 2021-11-21 هادی حسین پور معونت فنی و عمرانی شهرداری ارومیه یک
2429 2021-11-21 منصور کریمی قزلجه قلعه علیا معاونت عمرانی ارومیه
2426 2021-11-21 مهدیه آذرم وند معاونت امور زیربنائی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه معاونت فنی و عمرانی سابق ارومیه
2270 2021-11-18 مرتضی نوری معاونت امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2427 2021-11-21 اتابک جعفری معاونت امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2367 2021-11-21 مهدی مولائی خانشان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه مرکزی
2370 2021-11-21 آرمان شریفی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2385 2021-11-21 وحید قربان قلیلو معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2397 2021-11-21 امیر حاجی حمزه لو معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه/مرکزی/دو
2412 2021-11-21 احسان نوری معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2419 2021-11-21 امیر درویش پور معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه/مرکزی/دو
2437 2021-11-21 رسول کریمی مقدم معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
2438 2021-11-21 سعید علی رضایی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
2441 2021-11-21 رسول کریمی مقدم معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
2393 2021-11-21 اختر قلی زاده معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری ارومیه ارومیه
2394 2021-11-21 سارا اصغرزاده مجدآذر معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری ارومیه ارومیه
2366 2021-11-21 یوسف جعفری معاونت امور زیر بنائی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2365 2021-11-21 سالار میرزامحمدی نایبین معاونت امور زیر بنایی وحمل و نقل شهری واحد حفاری ارومیه
2382 2021-11-21 مهدی عدالت معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2376 2021-11-21 مجید ملکی ثانی معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری مرکزی
1698 2021-11-02 شفیع مرادی مرکز+زندگی کد747 نالوس
1741 2021-11-04 سیده لیلا سیدی یکشوه مرکز مثبت زندگی کد ۶۲۶۲ بوکان
2473 2021-11-23 ليلا محمدي مركز آموزش فني و حرفه اي نقده نقده
1271 2021-10-20 وحید کریم پور مثبت زندگی ارومیه
1925 2021-11-09 شادی فرهادی مثبت زندگی سردشت
2069 2021-11-11 مرتضی تقی زاده کمیته امدادامام خمینی ره ارومیه
1736 2021-11-03 علی حاجی زاده کمیته امدادامام چالدران
1625 2021-10-31 مهدی رضائی عسکر اباد کمیته امداد منطقه 1 مرکزی
1766 2021-11-06 جاوید آرمان پور کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان سلماس 822051
1493 2021-10-27 سهیلا اشرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
1496 2021-10-27 خدیجه نصری شیراز کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
1595 2021-10-30 نوروزعلی راستگو کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
1642 2021-11-01 مهدی قاسمی کاکلر کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
1691 2021-11-02 پروین چتری کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
1693 2021-11-02 مه لقا قهرمانی کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
1711 2021-11-03 میرعلی باقری کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
1494 2021-10-27 زینب تقی زاده کمیته امداد امام خمینی (ره) عمار
1498 2021-10-27 مینا رضائی آباجلو کمیته امداد امام خمینی (ره) یک
1499 2021-10-27 البرز حاجی زاده کمیته امداد امام خمینی (ره) عمار
1501 2021-10-27 جلیل عاشوری کمیته امداد امام خمینی (ره) عمار
1502 2021-10-27 احمد مقصد کمیته امداد امام خمینی (ره) عمار
1504 2021-10-27 احمد مقصد کمیته امداد امام خمینی (ره) عمار
1506 2021-10-27 مهدی طالب سهیلی کمیته امداد امام خمینی (ره) عمار
1513 2021-10-27 علی حقی کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه یک
1624 2021-10-31 ایرج بیگ زاده کمیته امداد امام خمینی (ره) آپارتمان های گلشهر
1979 2021-11-11 معصومه آقازاده سلطان احمدی کمیته امداد امام خمینی (ره) ارومیه
2039 2021-11-11 امیرحسین ایرانپور کمیته امداد امام خمینی (ره) ارومیه
2041 2021-11-11 بهمن شیخلو کمیته امداد امام خمینی (ره) ارومیه
2046 2021-11-11 بهزاد اسلامی کمیته امداد امام خمینی (ره) ارومیه
2047 2021-11-11 بهروز سیامکی کمیته امداد امام خمینی (ره) ارومیه
2049 2021-11-11 پرویز فداکار کمیته امداد امام خمینی (ره) ارومیه
1491 2021-10-26 فاضل قانع قره باغ کمیته امداد امام (ره) مرکزی
1492 2021-10-26 لیلا فعال مسکین کمیته امداد امام (ره) مرکزی
1495 2021-10-27 گلاله برارپور پشتکوهی کمیته امداد نبش ک ۱۴
1512 2021-10-27 سید جعفر هاشمی کمیته امداد مرکزی
1514 2021-10-27 رضا مهرافروز کمیته امداد مرکزی
1626 2021-10-31 تیمور کباری کمیته امداد کوی عکاسی
1690 2021-11-02 امین مختاری برکشادی کمیته امداد شهرستان سلماس
1701 2021-11-02 یونس ایران نژاد کهنه شهری کمیته امداد 5881753149
1702 2021-11-02 اکبر نبی لو کمیته امداد منطقه 3
1709 2021-11-03 تیمور کباری کمیته امداد کوی عکاسی
1740 2021-11-04 الناز خورشیدی فر کمیته امداد ارومیه
1743 2021-11-04 افسانه ولیزاد کمیته امداد ارومیه
1745 2021-11-04 شهرام مهدی زاده کمیته امداد ارومیه
1747 2021-11-04 پریوش فیض الهی کمیته امداد ارومیه
1748 2021-11-04 راضیه فاتحی فر کمیته امداد ارومیه
1753 2021-11-05 سکینه قربانی کمیته امداد تکاب
1767 2021-11-06 سعید اکبری بخشکند کمیته امداد سلماس
1840 2021-11-08 سمیه قنبرزاده کمیته امداد سلماس
1856 2021-11-08 سحر جهان ارا کمیته امداد سلماس
1862 2021-11-08 فرزان صفی نازلو کمیته امداد ارومیه
2557 2021-11-24 فهیمه منصوریان کمیته امداد ماکو
1843 2021-11-08 اکبر صمدزاده کمیته امدا سلماس
1744 2021-11-04 حامد افشاران کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی خوی
2563 2021-11-24 قهرمان بابازاده فنی وحرفه ای کشور ماکو
2568 2021-11-24 جواد شتربانی فنی وحرفه ای ارومبه
1978 2021-11-11 خسرو نعمتي فني حرفه اي بوكان
2555 2021-11-24 خسرو نعمتي فني حرفه اي بوكان
2309 2021-11-20 پيمان آبروان ملكي فناوري اطلاعات شهرداري اروميه اروميه
2337 2021-11-20 حسن یساقی فضای سبز ارومیه
2389 2021-11-21 لعیا قلعه مطلق فرهنگی ورزشی ارومیه
1838 2021-11-08 اکبر کاظمی حیدرلو فرهنگ وارشاد ارومیه
2033 2021-11-11 کیاوش یوسفی فرهنگ وارشاد ارومیه
2104 2021-11-13 اکبر کاظمی حیدرلو فرهنگ وارشاد ارومیه
2015 2021-11-11 ولی لطف دوخت فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ارومیه
1758 2021-11-06 رضا عباسی فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان
1759 2021-11-06 رحیم عبدالرحیم زاده فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان
1986 2021-11-11 علیرضا نوروزی فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه
1898 2021-11-09 سیدیاسر غنی زاده فرمانداری شهرستان سلماس سلماس
2348 2021-11-20 اصغر مشعوفی فاوا ارومیه بخش مرکزی منطقه ۵ عمار
1644 2021-11-01 رقیه تقی نژاد علوم پزشکی ارومیه یک
1646 2021-11-01 شیرین داداشی علوم پزشکی ارومیه خیابان حسنی
1830 2021-11-07 رقیه تقی نژاد علوم پزشکی ارومیه ارومیه
1272 2021-10-20 ندا کریمی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ارومیه
2277 2021-11-19 ندا کریمی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ارومیه
1981 2021-11-11 رامین آقاحسن زاده شهرداری یولاگلدی یولاگلدی
1999 2021-11-11 رامین آقاحسن زاده شهرداری یولاگلدی یولاگلدی
1908 2021-11-09 حمید محمودی شهرداری منطقه یک ارومیه
1909 2021-11-09 فاطمه غلامی شهرداری منطقه یک ارومیه
1912 2021-11-09 آیسان دادمهر شهرداری منطقه یک ارومیه
2118 2021-11-13 یونس قاسمی شهرداری منطقه چهار ارومیه ارومیه
1851 2021-11-08 وحید شاه محمدی قره باغ شهرداری منطقه 5 اورمیه اورمیه
2375 2021-11-21 ندا نظیف کردلر شهرداری معاونت فنی وعمرانی ارومیه
2377 2021-11-21 شهرام عطاری شهرداری معاونت فنی وعمرانی اروميه
2297 2021-11-20 میلاد حاجی بیگی شهرداری مرکزی ارومیه
2362 2021-11-21 جابر فدائی شیراز شهرداری اورمیه،معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری اورمیه
2417 2021-11-21 ایاز خانبابازاد شهرداری اورمیه معاونت امور زیربنایی اورمیه
2396 2021-11-21 فریده بابایی شهرداری ارومیه.معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
2436 2021-11-21 ایرج فرزاد شهرداری ارومیه منطقه ۵ ارومیه
2407 2021-11-21 سارا لطفی خواجه پاشا شهرداری ارومیه معاونت عمرانی ارومیه
2409 2021-11-21 پریسا نوری گمیچی شهرداری ارومیه معاونت عمرانی ارومیه
2458 2021-11-22 محمد نجاری شیراز شهرداری ارومیه معاونت عمرانی ارومیه
2363 2021-11-21 بابک علیزاده شهرداری ارومیه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل واحد کنترل پروژه شهرک پرواز
2401 2021-11-21 جواد ابراهیمی شهرداری ارومیه معاونت امور زیربنایی حمل و نقل شهری ارومیه
2386 2021-11-21 علی بهاری شهرداری ارومیه معاونت ارومیه ارومیه
2428 2021-11-21 سعید یوسف نژاد شهرداری ارومیه حوزه شهردار ارومیه
2384 2021-11-21 فرهاد علی پور حیدرلو شهرداری ارومیه _ معاونت فنی و عمرانی ارومیه
1654 2021-11-01 جواد جوان گورچین قلعه شهرداری ارومیه یک
1655 2021-11-01 رضا رزاقی شهرداری ارومیه شهرداری مرکزی
2132 2021-11-14 سجاد ریحانیه شهرداری ارومیه ارومیه
2151 2021-11-15 حسین تمجیدی شهرداری ارومیه ارومیه
2178 2021-11-16 بابک اکبرپورصالح شهرداری ارومیه ارومیه
2202 2021-11-16 عیسی صمدی پشتگل شهرداری ارومیه ارومیه
2218 2021-11-17 اممین جباریه شهرداری ارومیه 2
2223 2021-11-17 مریم برانی شهرداری ارومیه ارومیه
2224 2021-11-17 مهدی اصغری ساریجالو شهرداری ارومیه ارومیه
2226 2021-11-17 آیدین اعتماد شهرداری ارومیه ارومیه
2253 2021-11-18 نعمت اشرفی شهرداری ارومیه ارومیه
2263 2021-11-18 علی اکبر آباده ای شهرداری ارومیه ارومیه
2288 2021-11-20 نوا محرم اقدم شهرداری ارومیه ارومیه
2292 2021-11-20 حسن نیرنیا شهرداری ارومیه ارومیه منطقه 4
2301 2021-11-20 میکائیل پرخواه شهرداری ارومیه ارومیه
2334 2021-11-20 محرم یوسفی شهرداری ارومیه ارومیه
2368 2021-11-21 حسین محمدیان شهرداری ارومیه ارومیه
2369 2021-11-21 اسماعیل مخلد شهرداری ارومیه 2
2372 2021-11-21 هادی شکرالهی رضائیه شهرداری ارومیه ارومیه
2374 2021-11-21 جعفر ایمانی آغ اسماعیلی شهرداری ارومیه ارومیه
2378 2021-11-21 غلامرضا نجف پورثانی شهرداری ارومیه ارومیه
2379 2021-11-21 امین احمدزاده شهرداری ارومیه ارومیه.
2387 2021-11-21 سعید ابول زاده اوصالو شهرداری ارومیه ارومیه
2392 2021-11-21 اکبر اسلامی کهنه شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2395 2021-11-21 بهرام جانی شهرداری ارومیه ارومیه
2399 2021-11-21 رضا دوستی شهرداری ارومیه ارومیه
2400 2021-11-21 جواد غنی زاده حصار شهرداری ارومیه ارومیه
2403 2021-11-21 علی اللهویردی پورفلاح شهرداری ارومیه ارومیه
2405 2021-11-21 سعید نجفعلی زاده شهرداری ارومیه ارومیه
2411 2021-11-21 میلاد قاسمی شهرداری ارومیه ارومیه
2413 2021-11-21 توحید واحد ایمانپور شهرداری ارومیه ارومیه
2418 2021-11-21 امیر عبدلی شهرداری ارومیه ارومیه
2422 2021-11-21 سجاد نصیری شهرداری ارومیه ارومیه
2449 2021-11-21 سجاد دشتی قلعه جق شهرداری ارومیه مرکزی ارومیه
2450 2021-11-21 رویا ولی پور شهرداری ارومیه ارومیه
2455 2021-11-22 مهران ملک راد شهرداری ارومیه ارومیه
2460 2021-11-22 مصطفی جهانی شهرداری ارومیه ارومیه
2462 2021-11-22 سپهر کارآمد شهرداری ارومیه ارومیه
2463 2021-11-22 علی پاشائی تقلیدآباد شهرداری ارومیه ارومیه
2517 2021-11-24 سعید علیزاده زیرمانلو شهرداری ارومیه ارومیه
2315 2021-11-20 میلاد صفری شهرداری ارومیخ ارومیه
1779 2021-11-07 عرفان تیزکارد شهرداری ارومیه
1841 2021-11-08 توحید مصطفی زاده شهرداری ارومیه
2026 2021-11-11 رقیه حسنه قره باغ شهرداری ارومیه
2035 2021-11-11 حمید شریفی شهرداری یولاگلدی
2044 2021-11-11 علی نظرزاده شهرداری یولاگلدی
2303 2021-11-20 سولماز داداش زاده شهرداری ارومیه
2345 2021-11-20 مجید حیدرابادی شهرداری ۴
2357 2021-11-21 فرهاد محمدی شهرداری 2
2410 2021-11-21 آرمان رستمی شهرداری ارومیه
2446 2021-11-21 سرخوش عبدلی شهرداری ارومیه
2452 2021-11-22 افشین اسماعیلی شهرداری شهر ارونیه
2453 2021-11-22 سالار غفاري بالانجي شهرداري اروميه معاونت امور زير بنايي اروميه
2404 2021-11-21 احسان شرفي شهرداري اروميه اروميه
2423 2021-11-21 غلامرضا شكرى شهردارى اروميه اروميه
2014 2021-11-11 نازیلا همت زادگان شبکه بهداشت و درمان ماکو ماکو
2291 2021-11-20 پرویز سلیمانی سیمامنظر و فضای سبز شهری -درآمد ارومیه
2268 2021-11-18 آرمان کشمیری حق سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه اررومیه
2319 2021-11-20 سپیده پرویزی امامزاده سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه
2330 2021-11-20 ارش همایی سیما ومنظروفضای سبز شهری ارومیه
2329 2021-11-20 مهدی جبارزاده سیما منظر وفضای سبز شهری مرکزب
2259 2021-11-18 عسگر جعفری دولاما سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
2235 2021-11-17 علی رضا قلی نژاد سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری ارومیه ارومیه
2136 2021-11-14 توحید ملک بهرامی سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2165 2021-11-16 احسان بهلولی نجف آباد سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
2166 2021-11-16 رسول عسکری چتاقلو سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
2190 2021-11-16 علی حمزه پوور تقلید آباد سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
2193 2021-11-16 میلاد مهدی زاده عسگر آباد سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
2214 2021-11-17 احمد پیرپاره قره باغ سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
2265 2021-11-18 رضا محمدی خانگاه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2425 2021-11-21 مرتضی آقانژاد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ارومیه
2179 2021-11-16 جلال معروفی اقدم سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2237 2021-11-17 محمود اشرفی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه. ارومیه
2380 2021-11-21 طیب تقی زاده سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2388 2021-11-21 هادی مژدهی فرد سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2137 2021-11-14 محمد جعفری چای کسن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2169 2021-11-16 شمس اله ولیزاده دستجرد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2204 2021-11-16 فرهاد آیرملوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2228 2021-11-17 سمیرا شیری شیخ سرمست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2230 2021-11-17 لیلا جسور لک سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2234 2021-11-17 محمد سلامت عسگر آباد تپه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2243 2021-11-18 میلاد توحیدی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2256 2021-11-18 امین باقری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2258 2021-11-18 ابراهیم دیلمی کوکیا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2313 2021-11-20 مظفر عابدی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2466 2021-11-23 ابراهیم قنبردخت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2467 2021-11-23 عباسعلی جدیدی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2236 2021-11-17 سیامک محسنی سازمان مدیریت حمل نقل وبارمسافرشهردای ارومیه ارومیه مرکزی جاده دریاچیچست
2468 2021-11-23 سعیده قدیری سازمان فنی وحرفه ای مرکزخواهران ارومیه ارومیه
2558 2021-11-24 محمد اکبرنژاد سازمان فنی و حرفه ای ماکو
2545 2021-11-24 سامان صبوري سازمان فني و حرفه اي ماكو شهرستان ماكو-
2360 2021-11-21 مینا ولادی سازمان فناوری و اطلاعات ارومیه
2304 2021-11-20 پریا فیضی سازمان فناوری شهرداری ارومیه ارومیه . منطقه۵
2302 2021-11-20 سجاد نکویی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
2312 2021-11-20 ندا فتح الله نژاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
2314 2021-11-20 رضا سرائی نیا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
2318 2021-11-20 رامین حبیب پور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
2347 2021-11-20 شعله آتشین پنجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
2447 2021-11-21 رسول علیزاده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
2333 2021-11-20 هادی حسنی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
2326 2021-11-20 هادی شاهی انهر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارومیه
2290 2021-11-20 سحر بدلی قلعه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه اذربایجان غربی/ ارومیه / خیابان تعاون
2293 2021-11-20 رضا شکری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
2306 2021-11-20 بهروز محمدرضاپور سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
2311 2021-11-20 محمد مهدی حبیب زاده آذر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
2317 2021-11-20 مقصود پورجعفری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه مرکزی
2328 2021-11-20 آراز پاشازاده قورولی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
2324 2021-11-20 سیمین غنی زاده سازمان فناوری ارومیه
2307 2021-11-20 ليلا عباسي يغموراعلي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اروميه اروميه
2373 2021-11-21 سینا جوان بخت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
2364 2021-11-21 سهیلا علی محمدپور سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ارومیه
2294 2021-11-20 لیلا سلحشور آرین سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
2310 2021-11-20 پریسا رضازاده افشاریان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
2358 2021-11-21 مهدی حداد سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
2025 2021-11-11 توحید نوری جاریحانی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی ارومیه
2287 2021-11-20 لادن سلطان زاده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی ارومیه
2406 2021-11-21 محمدتقی ابوعلیزاده سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ارومیه ارومیه
2451 2021-11-21 صابر فرجی خواجه پاشا سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2335 2021-11-20 مهدی حسینی سازمان سیما و منظر وفضای سبز شهری ارومیه
2284 2021-11-20 سجاد پناهی سازمان سیما منظر و‌فضای سبز شهری ارومیه
2340 2021-11-20 اصغر داداش زاده سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارمیه 822019
2299 2021-11-20 سیامک طریقی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
2325 2021-11-20 سعید یگانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 822019
2338 2021-11-20 علیرضا عبدلی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
2351 2021-11-21 عبدالرضا نیک منش سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
2356 2021-11-21 رسول عباسی کولق سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
2261 2021-11-18 پژمان سلامت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه بخش نازلو
2279 2021-11-20 رحمت الله بهادری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارویه_بلوار شهید رجائی ۱۸ متری دوم منتظری کوی اول پلاک ۶۸
2286 2021-11-20 مهدی خدایار طسمالو سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه
2339 2021-11-20 نادر محمودی سازمان سیما منظر و فضای سبز سهری پرهیزکار
2285 2021-11-20 سحر موسوی سازمان سیما منظر و فصلی سبز شهری شهرداری ارومیه ارومیه
2331 2021-11-20 امین الهی سازمان سیما منظر فضای سبز شهری ارومیه
2252 2021-11-18 یوسف فکری اصل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه
1597 2021-10-30 ابراهیم سعادت سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی 837024
1598 2021-10-30 ابراهیم سعادت سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی 837024
1737 2021-11-03 سیروان عبداله زاده سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی بوکان
1604 2021-10-30 ابراهیم سعادت سازمان زندانها 2
2244 2021-11-18 علی خداشناس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2245 2021-11-18 علی صمدیان وکیل جسور سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
2464 2021-11-22 لیلا قره آغاجی سازمان حمل و نقل بار ومسافر لرومیه
2248 2021-11-18 فاطمه طالب زاده سازمان بهزیستی استان آذربایجانغربی شهرستان میاندوآب میاندوآب
2156 2021-11-15 مهری داداشیان سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی شاهین دژ
2173 2021-11-16 سمیه نورپور سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی شاهین دژ
2176 2021-11-16 ولی بخشی سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی شاهین دژ
2181 2021-11-16 فری نار اریبی سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ارومیه
2101 2021-11-12 لاله جلبری سازمان بهزیستی استان ارومیه
2119 2021-11-13 فاطمه حسن زاده سازمان بهزیستی ارومیه
2123 2021-11-13 جمال احمدی سازمان بهزیستی سردشت
2232 2021-11-17 جمال احمدی سازمان بهزیستی سردشت
2599 2021-11-25 راحله میرخواجه الدین سازمان آموزش فنی وحرفه ای آذربایجانغربی ارومیه
2569 2021-11-25 حمید احمدی پهلوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تکاب
2238 2021-11-17 بهمن پروینی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
2469 2021-11-23 سعیده رزمیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
2490 2021-11-24 حیدر محرم زاده سازمان آموزش فنی و حرفه ای ماکو
2597 2021-11-25 آذر خادم پیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
2481 2021-11-24 محمدعلي موسي زاده سازمان آموزش فني و حرفه اي ارومیه
1787 2021-11-07 علیرضا دادگر سازمان آتش نشانی ارومیه
2117 2021-11-13 حبیب شفیع نژاد راه و شهرسازی ارومیه
2162 2021-11-15 حبیب شفیع نژاد راه و شهرسازی ارومیه
2072 2021-11-11 آذر محمدی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ماکو
1997 2021-11-11 سكينه صفرى دانشگاه علوم پزشكى اورميه ماكو
1584 2021-10-28 ابراهیم ستمدیده جمعیت هلال احمر شهرستان سردشت شهرستان
1489 2021-10-26 بهنام بابازاده جمعیت هلال احمر شهرستان چایپاره جنب فرمانداری
2550 2021-11-24 حسین ابراهیمی جمعیت هلال احمر شعبه سردشت سردشت
1503 2021-10-27 شایسته ابراهیمی جمعیت هلال احمر ۲
1509 2021-10-27 شایسته ابراهیمی جمعیت هلال احمر ۲
1510 2021-10-27 اسماعیل تباک جمعیت هلال احمر بوکان
2478 2021-11-23 آرمین اوجاقی جمعیت هلال احمر ماکو
1784 2021-11-07 سیده سروه ایوبیان مرکزی جمعیت خیریه و عام المنفعه خدمات اجتماعی نورافزای مهاباد مرکزی  مهاباد
1757 2021-11-05 جواد متقی بیمارستان طالقانی ارومیه
1987 2021-11-11 فریدا آقاپور ساعتلو بیمارستان طالقانی ارومیه
1995 2021-11-11 مهری منافی تومتری بیمارستان طالقانی ارومیه
1996 2021-11-11 میثم راستگو سعیدلو بیمارستان طالقانی ارومیه
2013 2021-11-11 سارا پناهلو بیمارستان طالقانی ارومیه
2048 2021-11-11 مریم اروج زاده بیمارستان طالقانی ارومیه
2052 2021-11-11 رقیه ولی پور بیمارستان طالقانی ارومیه
2053 2021-11-11 رقیه ولی پور بیمارستان طالقانی ارومیه
2139 2021-11-14 پریسا کرم قره قشلاق بیمارستان طالقانی ارومیه
1465 2021-10-23 ذکریا محترم بیلگی یایار ارومیه
2003 2021-11-11 نسرين رحماني مير شكارلو بيمارستان طالقاني اروميه
1159 2021-10-09 ویدا پاکمنش بهزیسی بوکان
2112 2021-11-13 سیامک محمدامینی بهزیستی مهاباد مهاباد
2146 2021-11-14 کمال عیسی زاده جاندار بهزیستی سلماس سلماس
2149 2021-11-14 کمال عیسی زاده جاندار بهزیستی سلماس سلماس
1245 2021-10-19 پروین محمدپوری بهزیستی استان ارومیه
1742 2021-11-04 رضا علیاری بهزیستی استان ارومیه
2198 2021-11-16 شهرام دلنواز بهزیستی ارومیه ارومیه
1155 2021-10-09 پیروزه محمودپوری بهزیستی جنب شرکت ثنایی
1463 2021-10-22 پروین محمدپوری بهزیستی 1
1699 2021-11-02 خدیجه بلالی تمر بهزیستی ارومیه
1746 2021-11-04 سارا مولودی بهزیستی 4
1854 2021-11-08 سیده سروه ایوبیان مرکزی بهزیستی مرکزی  مهاباد
1903 2021-11-09 دلشاد ‌پوردلخون ‌‌بهزیستی بوکان
2021 2021-11-11 ژیلا حسن زاده بهزیستی قره ضیاالدین
2028 2021-11-11 اعظم حسین نژاد بهزیستی شوط
2125 2021-11-14 فاطمه یوسفی بهزیستی چایپاره
2127 2021-11-14 زهرا نوروزی بهزیستی مرکزی
2158 2021-11-15 مدینه نعمتی بهزیستی آ_غ -پلدشت
2167 2021-11-16 امیر دولتی بهزیستی ارومیه
2195 2021-11-16 صلاح نادری بهزیستی بوکان
2209 2021-11-17 صائب سعدی بهزیستی چایپاره
2211 2021-11-17 محمد مشهدی زاده بهزیستی پلدشت
2213 2021-11-17 علی اصغر اکبری بهزیستی ماکو
2216 2021-11-17 سکینه حاجی زاده بهزیستی 5
2220 2021-11-17 صلاح نادری بهزیستی بوکان
2222 2021-11-17 مینا خضرلو بهزیستی چایپاره
2227 2021-11-17 رضا وفی بهزیستی مرکزی
2241 2021-11-18 تیمور گلیکانلوی میلان بهزیستی ماکو
2323 2021-11-20 فرخنده عسگری بهزیستی آ_غ -پلدشت
2350 2021-11-21 رحیمه واحدی بهزیستی ارومیه
2352 2021-11-21 یاسمن چاوشی بهزیستی سلماس
2353 2021-11-21 شادی اباذرپورناکی بهزیستی سلماس
2359 2021-11-21 نازیلا سهراب نارکی بهزیستی سلماس
2361 2021-11-21 صابر اسمعیلی بهزیستی سلماس روستای سرای ملک
2391 2021-11-21 زهرا آغ باشلو بهزیستی سلماس
2402 2021-11-21 ابراهیم حسن زاده بهزیستی سلماس
2416 2021-11-21 سعید نادری بهزیستی سلماس
2163 2021-11-15 معصومه مشمول بهریستی ارومیه
1713 2021-11-03 رزگار فیض الهی بهداشت کلتپه بوکان
1894 2021-11-08 رقیه فرج الهی به زیستن راز سلامتی ارومیه
2631 2021-11-25 معصومه کاووس بنیادشهید و امورایثارگران ارومیه
2630 2021-11-25 محمدرضا کاووس بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
2672 2021-11-26 عزیز اسدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
2675 2021-11-26 ناهید رضایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
2676 2021-11-26 نجیبه رضائی دوست بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
2604 2021-11-25 رقیه زنده دل بنیاد شهیو و امور ایثارگران ارومیه
2010 2021-11-11 مهناز مرادی بنیاد شهید وامور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2615 2021-11-25 هانیه طیبی طسمالو بنیاد شهید وامور ایثارگران ارومیه
2625 2021-11-25 علی حسین پور بنیاد شهید وامور ایثارگران ارومیه
1896 2021-11-09 محمد مرادی بنیاد شهید و امور ایثارگران بوکان بوکان
1783 2021-11-07 سمیه پویا بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2018 2021-11-11 یاسین ترابی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2027 2021-11-11 ناهیده نورمحمدی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2037 2021-11-11 لعیا احمدی پهلوان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2038 2021-11-11 لعیا احمدی پهلوان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2487 2021-11-24 کریم محمدزاده بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2589 2021-11-25 طاهره زینالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
2590 2021-11-25 کبری حسین پور بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی ارومیه
1600 2021-10-30 ژیلا مختاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱
1617 2021-10-31 دنیز ارومچی بنیاد شهید و امور ایثارگران یک
1643 2021-11-01 مهناز حاج محمدی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱
1692 2021-11-02 رامینه سجادی نیا بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱
1717 2021-11-03 محبوب بیرامی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
1720 2021-11-03 شفیقه حیدری ریکان بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
1721 2021-11-03 فریبا سهرابی بنیاد شهید و امور ایثارگران 1
1828 2021-11-07 مهناز حاج محمدی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱
1902 2021-11-09 نادیه اسمعیل نژاد بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت
1907 2021-11-09 شهلا محمدنژاد بنیاد شهید و امور ایثارگران پلدشت بلوار شهدا
1917 2021-11-09 گلی علی پور بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت
1992 2021-11-11 مهناز حاج محمدی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱
1998 2021-11-11 علی وطن پرست اقدمی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2034 2021-11-11 شهین خدایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2050 2021-11-11 بهیه محمدزاده بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت
2062 2021-11-11 محمد آقایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2073 2021-11-11 معصومه مختاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2483 2021-11-24 محبت فهیمی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱
2485 2021-11-24 فرزانه قره احمدی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2486 2021-11-24 مهدی شهامت رزم بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱
2574 2021-11-25 سمیرا قاسم زاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2576 2021-11-25 سمیه محمدی حاجی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2577 2021-11-25 رامین نعمتی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2578 2021-11-25 لیلا پیربوداقی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2579 2021-11-25 مریم هاشمی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2580 2021-11-25 امیر علی مهدی زاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2582 2021-11-25 فریده موسی زاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2583 2021-11-25 قادر آیاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2585 2021-11-25 اکبر حق طلب بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2586 2021-11-25 نیمتاج وجدانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2587 2021-11-25 فریده همزیانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2591 2021-11-25 مهدی سیدی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2593 2021-11-25 گلی اخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2594 2021-11-25 فاطمه عهدی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2595 2021-11-25 علی اشرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2596 2021-11-25 منصوره حسن نژاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2598 2021-11-25 فرزانه قاسم زاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2600 2021-11-25 احمد فیضی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2601 2021-11-25 رضوان سلطانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2602 2021-11-25 مریم چیپال بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2603 2021-11-25 جهان کرامت میرشکارلو بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2605 2021-11-25 معصومه پناهی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2606 2021-11-25 گلشاد حسنی دوست بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرانشهر
2607 2021-11-25 فاطمه ساعیان بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2609 2021-11-25 حمیده مام سلیمی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2610 2021-11-25 حکیمه اشرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2612 2021-11-25 زینب محمدی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2616 2021-11-25 پریسا شهبازی آذر بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2617 2021-11-25 تهمینه پاک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2618 2021-11-25 زهرا صلحیه بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2619 2021-11-25 اقدس ممقانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2620 2021-11-25 شیوا مدرک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2621 2021-11-25 هاجر ابوالفتحی دویدان بنیاد شهید و امور ایثارگران خوی
2622 2021-11-25 سیده ملیحه رضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2623 2021-11-25 هانیه جعفرزاده لک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2624 2021-11-25 سویل عبدالهی فرد بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2626 2021-11-25 طیبه یوسفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2627 2021-11-25 ابوالفضل علیزاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2628 2021-11-25 مرضیه انجمنی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2629 2021-11-25 بایرامعلی محمدپور بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2632 2021-11-25 احمد تیرغم بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرانشهر
2633 2021-11-25 کبری ورمزیار بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2634 2021-11-25 علی ملک زاده قره باغ بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2636 2021-11-25 داود تیرغم بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرانشهر
2637 2021-11-25 فایقه مصطفی پور بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرانشهر
2638 2021-11-25 مصطفی چترآذر بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرانشهر
2639 2021-11-25 منیجه اکرادی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرانشهر
2641 2021-11-25 عرفان شمس بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2642 2021-11-25 محمد شمس بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2643 2021-11-25 خنا چلبی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2644 2021-11-25 یوسف چلبی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2645 2021-11-25 صابره جعفرنژاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2646 2021-11-25 ای تک فهیمی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2647 2021-11-25 سکینه کاروانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2648 2021-11-25 علی مقتایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2649 2021-11-25 صدیقه چارگانه بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2650 2021-11-25 سمیه همتی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2651 2021-11-25 نسرین کاظمی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2652 2021-11-25 علی اروج زاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2653 2021-11-25 عزیزه اشرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2654 2021-11-25 محترم باقری بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2664 2021-11-26 لیلا بایرام زاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2665 2021-11-26 بلبل آبکار بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2667 2021-11-26 مهناز شکارچی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2668 2021-11-26 بهنام شهامت رزم بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2669 2021-11-26 مهین طلایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2670 2021-11-26 عزیزه نورجعفری بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2671 2021-11-26 تهمینه خدائی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2673 2021-11-26 مریم سوار بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2674 2021-11-26 لیلا خبازی مقدم بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2677 2021-11-26 روح اله محسن زاده بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2679 2021-11-26 آمنه فهیمی گرکوش بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2680 2021-11-26 سامیه نوید بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2681 2021-11-26 اصغر پرورش شیشوان بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
2678 2021-11-26 شیان عبدیشی وند بنیاد شهید و امور ایثار گران ارومیه
2635 2021-11-25 لیلا مرادی گویجه یاران بنیاد شهید . امور ایثارگران ارومیه
1780 2021-11-07 خدیجه اکبری بنیاد شهید خوی
1865 2021-11-08 هاجر تیرغم بنیاد شهید پیرانشهر
1910 2021-11-09 فریده محمدی بنیاد شهید مهاباد
1928 2021-11-10 مهدی قربان پور بنیاد شهید چهابرج خیلبلن شهید خیری
2267 2021-11-18 هاجر تیرغم بنیاد شهید پیرانشهر
2608 2021-11-25 کبری باقری نژاد بنهیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه
1631 2021-10-31 طاهره نوع پرور قره باغ آموزش و پرورش ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20
2008 2021-11-11 پروین علی یار آموزش و پرورش بوکان
2067 2021-11-11 فاطمه سلطانی آموزش و پرورش بوکان
2126 2021-11-14 یاسین قادری آموزش و پرورش بوکان. امیراباد
2477 2021-11-23 سیدرحیم جاویدمهر آموزش فنی حرفه ای مهاباد
2472 2021-11-23 دلبر محمدي قشلاق آموزش فني و حرفه اي اروميه
2480 2021-11-24 دلبر محمدي قشلاق آموزش فني و حرفه اي اروميه
2542 2021-11-24 فاطمه رستمي آموزش فني و حرفه اي اروميه
2549 2021-11-24 شهلا حاجي زاد آموزش فني و حرفه اي اروميه
2571 2021-11-25 طيبه سليماني آموزش فني و حرفه اي اروميه
2581 2021-11-25 فريبا جانفدا آموزش فني و حرفه اي اروميه
2011 2021-11-11 یاسر ایراهیمی آب و فاضلاب ارومیه ارومیه
2300 2021-11-20 وحید عزتی املاک شهرداری ارومیه منطقه۳
1994 2021-11-11 محمد جلیل زاده ارشاد اسلامی همافر
1770 2021-11-06 معصومه صالحی اداره ورزش و جوانان مهاباد
1976 2021-11-10 معصومه یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
2061 2021-11-11 معصومه یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
2066 2021-11-11 معصومه یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
2068 2021-11-11 معصومه5j یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
2398 2021-11-21 فرشته مقدم نژاد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی 1
1926 2021-11-10 رحیمه ابراهیمی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ارومیه
2153 2021-11-15 عادل اسمعیل نژاد اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی ارومیه
1632 2021-10-31 طاهره نوع پرور قره باغ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20
1927 2021-11-10 پرویز اشرافی اداره کل ارشاد ارومیه
1694 2021-11-02 سید مهدی محمودنژاد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ماکو روبروی پارک امام
1942 2021-11-10 رقیه اکرمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماکو ماکو
2134 2021-11-14 حمید حسن زاده اداره درآمدهای عمومی شهردرای منطقه 4
2122 2021-11-13 امید سلطانی اداره درآمدهای عمومی شهرداری ارومیه منطقه ۴
1589 2021-10-28 آرزو حلبی بوکانی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1603 2021-10-30 آرزو حلبی بوکانی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1695 2021-11-02 جمال افخمی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1760 2021-11-06 جمال افخمی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1762 2021-11-06 آرزو حلبی بوکانی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1640 2021-11-01 قادر خضري اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مهاباد 1
2183 2021-11-16 سنور قاضی اداره بهزیستی ارومیه مرکزی
2308 2021-11-20 علیرضا صفدری اداره بهزیستی ارومیه ارومیه
1957 2021-11-10 معصومه جعفری اداره بنیاد شهید شهرستان ارومیه ارومیه
2150 2021-11-14 .,dfglkh1 dfghj dfg dsf
1121 2021-10-08 وحیده کوهی پلدشت
1137 2021-10-08 زهرا اقایالاپور ارومیه
1516 2021-10-27 علی اکبر جعفری منطقه سه ارومیه
1585 2021-10-28 غفور بنگینی شهرستان نقده
1586 2021-10-28 یاسین شبستانی وزینه
1590 2021-10-28 یونس عبدالهیان نژاد شهر نلای
1591 2021-10-28 محمد باپیری بخش وزینه میرآباد
1592 2021-10-28 آمین عزیزی سردشت
1605 2021-10-30 افسانه مهدیقلی رمضانی دیانت
1607 2021-10-30 شیرین شرفیان مهاباد
1622 2021-10-31 فریدون جوانفر 4
1641 2021-11-01 میررضا بنی هاشمی بخش مرکزی -منطقه 1
1647 2021-11-01 علی شاکر دولق Urmia
1656 2021-11-01 مینا کبیری 1
1689 2021-11-01 علی مودت نیا ارومیه
1705 2021-11-02 یوسف آژیر بوکان
1706 2021-11-02 سروه رحیمی بوکان
1710 2021-11-03 سمیه علیخانی ارومیه
1715 2021-11-03 زیبا خیری ییلانلو میاندواب
1716 2021-11-03 مهدی محمودی جلالی ارومیه
1719 2021-11-03 لاله قنبریاذر میاندواب
1735 2021-11-03 لیلا منصور ارومیه
1739 2021-11-04 رعنا سجادی ارومیه
1749 2021-11-04 نیر ابراهیمی هوشیار ارومیه
1752 2021-11-04 صدرالدین عبدالرحمن شبان ارومیه
1754 2021-11-05 امین محمودی پناه ارومیه
1763 2021-11-06 مصطفی عطاریان باروق ارومیه
1764 2021-11-06 سحر محمدپور ارومیه
1765 2021-11-06 شیما ایجادی ارومیه
1768 2021-11-06 علیرضا کریم نژاد ارومیه
1771 2021-11-06 افسانه شریف نژاد ارومیه
1772 2021-11-06 افسانه شریف نژاد ارومیه
1773 2021-11-06 ایران قادری ارومیه
1774 2021-11-06 علیرضا کریم نژاد ارومیه
1778 2021-11-06 افسانه شریف نژاد ارومیه
1781 2021-11-07 حیدر تقی پور ماکو
1782 2021-11-07 سمیه غنی زاده گزنق ارومیه
1827 2021-11-07 سیده سیما ایوبیان مرکزی مهاباد
1829 2021-11-07 پریزاد بزرگ آبادی اشنویه
1831 2021-11-07 پیمان غلامی ارومیه
1832 2021-11-07 فریده مجیدی ارلان ارومیه
1833 2021-11-07 مهناز مستوفی ارومیه
1835 2021-11-08 کاوه حیاک ارومیه
1836 2021-11-08 مهدی حسین زاده ارومیه
1837 2021-11-08 صیاد وقاصلو ارومیه
1839 2021-11-08 هادی پاشاپور ارومیه
1842 2021-11-08 توحید قربانی فر ارومیه
1844 2021-11-08 شیرین بهمن خواه ارومیه
1845 2021-11-08 فرزانه مشهدی کشتیبان ارومیه خیابان برق شهرداری منطقه ۵
1846 2021-11-08 مریم حاجی بیگی ارومیه
1847 2021-11-08 معصومه سبزچی سبز ارومیه
1848 2021-11-08 جعفر رستمی آده مرتضی پاشا ارومیه
1849 2021-11-08 مهسا خلیل وند ارومیه
1850 2021-11-08 فرانک ملک زاده ارومیه
1852 2021-11-08 پروانه فرامرزیانی ارومیه
1853 2021-11-08 علی محبوبی ارومیه
1857 2021-11-08 لیلا برجسته کردلر ارومیه
1858 2021-11-08 ,علی قنبری نصرابادی ارومیه
1859 2021-11-08 توحید قربانی فر ارومیه
1860 2021-11-08 ثمین احمدزاده طلاتپه ارومیه
1861 2021-11-08 امیر جوانی سرای ارومیه
1864 2021-11-08 امیررضا حاجی پور کشکسرای ارومیه
1886 2021-11-08 حیدر حسن بابایی ارومیه
1889 2021-11-08 حیدر حسن بابایی ارومیه
1897 2021-11-09 رضا رحیمی بوکان
1900 2021-11-09 عارف محمدیان بوکان
1901 2021-11-09 سپیده رزمیان ارومیه
1911 2021-11-09 سودابه امراه زاده شوط
1913 2021-11-09 کاوه حیاک ارومیه
1915 2021-11-09 سینا لایموت ارومیه
1916 2021-11-09 سمیرا حسن نژاد ارومیه
1918 2021-11-09 حیدر حسن بابایی ارومیه
1919 2021-11-09 بینا حبیبی ارومیه
1920 2021-11-09 سودابه امراه زاده شوط
1921 2021-11-09 عالیه پاشایی ارومیه
1922 2021-11-09 حیدر حسن بابایی ارومیه
1923 2021-11-09 جهاندار نبی زاده ارومیه
1924 2021-11-09 مرتضی زارع ارومیه
1929 2021-11-10 نیر ابراهیمی هوشیار ارومیه
1930 2021-11-10 زمانه احمدپناه بوکان
1931 2021-11-10 خالد سلام پور ماکو
1933 2021-11-10 مصطفی صوفی محمودی بوکان
1934 2021-11-10 زمانه احمدپناه بوکان
1935 2021-11-10 شیما احسانی نیا ارومیه
1936 2021-11-10 سعید خوش طینت ارومیه
1937 2021-11-10 پيمان محمدي بوکان
1938 2021-11-10 خسرو حاجی حلج ارومیه
1940 2021-11-10 حامد عالیقدر ارومیه
1941 2021-11-10 زهرا صبری شاهین دژ
1943 2021-11-10 کمال حسینی بوکان
1945 2021-11-10 نیلوفر طالبی شاهین دژ
1946 2021-11-10 صدیقه عبداله نژاد ماکو
1955 2021-11-10 شهرام فتحی ارومیه
1956 2021-11-10 هاله پناهی سلماس
1958 2021-11-10 سحر نعمتی پرون ارومیه
1980 2021-11-11 نسرین سیارگلوانی بوکان
1983 2021-11-11 جاوید اسمعیل زاده ساری جالو ارومیه
1985 2021-11-11 نسرین سلیمانی قرابقلو ارومیه
1990 2021-11-11 حوریه نوروزی تپه ارومیه
1993 2021-11-11 سوسن محمدی ماکو
2000 2021-11-11 سید یحیی میری اقدم کوه کمری ارومیه
2001 2021-11-11 مسعود نصابی سلماس
2002 2021-11-11 سریه چچک دوست سلماس
2005 2021-11-11 مینا باقرپور دهخوارقانی ارومیه
2006 2021-11-11 طاهره قمری ارومیه
2007 2021-11-11 امیر عبداله نژاد ارومیه
2009 2021-11-11 هیمن هرمزیاری مهاباد
2016 2021-11-11 عبدالله پرگر بوکان
2017 2021-11-11 محمد حسین پور ارومیه
2019 2021-11-11 شایان نیک‌پی ارومیه
2022 2021-11-11 پروین پورجبار ارومیه
2023 2021-11-11 پرویز عباسیان ارومیه
2024 2021-11-11 احمد احمدی ارومیه
2029 2021-11-11 راحله ناجی زاد ارومیه
2031 2021-11-11 الهام جعفری یادگارلو ارومیه
2032 2021-11-11 سیروان رحمانی احمدآباد بوکان
2036 2021-11-11 عباس حاتمی قره ضیاالدین
2040 2021-11-11 کاوه حیاک ارومیه
2042 2021-11-11 پریسا میرزائی ارومیه
2043 2021-11-11 علی خادمی ارومیه
2070 2021-11-11 مینا نعمتی دیزج تکیه ارومیه
2071 2021-11-11 Zohreh Hashemi minoo ارومیه
2091 2021-11-12 حیدر تقی پور ماکو
2108 2021-11-13 کریم محمدی بهزیستی مهاباد
2111 2021-11-13 یوسف آژیر بوکان
2129 2021-11-14 ,علی قنبری نصرابادی ارومیه
2140 2021-11-14 مهدی بابازاده ارومیه
2159 2021-11-15 رویا پاسبانی ماکو
2160 2021-11-15 عسکر نصیری شاهین دژ
2161 2021-11-15 مرضیه ماهی محله بخش آباد
2168 2021-11-16 هومن ابوطالبی افشار ارومیه
2170 2021-11-16 سالار حمزه نژاد ارومیه
2172 2021-11-16 تورج معصوم زاده ارومیه
2174 2021-11-16 جواد ولی زاده ارومیه
2175 2021-11-16 کاوه ایرانی آرا ارومیه
2177 2021-11-16 حسین حیدرزاده حاچه قیه ارومیه
2180 2021-11-16 علیرضا جعفری ارومیه
2182 2021-11-16 افشین حسن زاده محمود اباد ارومیه
2184 2021-11-16 تقی دانشمند اسلاملو ارومیه
2186 2021-11-16 میلاد نیکخو طلاتپه ارومیه
2187 2021-11-16 ناصر مجرد شیطان ابادی ارومیه
2189 2021-11-16 سیم زر رضایی ارومیه
2191 2021-11-16 فرید اکبری ارومیه
2192 2021-11-16 هادی قربان نژاد ارومیه
2194 2021-11-16 کمال کریمی مهاباد
2196 2021-11-16 رسول رضایی ارومیه
2197 2021-11-16 محمد صادقی ارومیه
2199 2021-11-16 میلاد مناف پور خلیق ارومیه
2200 2021-11-16 حامد اصفهان پور ارومیه
2221 2021-11-17 پخشان خضرنژاد ارومیه آبشناسان
2240 2021-11-18 توحید ستارپور دیزجی ارومیه
2246 2021-11-18 توحید حاج شاه ولدی ارومیه
2249 2021-11-18 فرزین جهانگیری ارومیه
2250 2021-11-18 امیر علی نژاد چونقرالو ارومیه
2251 2021-11-18 فرشاد شایان مهر ارومیه
2278 2021-11-19 hadi arimi ارومیخ
2283 2021-11-20 ساسان نامدار طلاتپه ارومیه
2295 2021-11-20 حسین علیزاده ارومیه
2298 2021-11-20 رحمان جباری سلطان احمدی ارومیه
2320 2021-11-20 سولماز رحیم زادگان اصل ارومیه
2321 2021-11-20 قاسم پناهی ارومیه
2322 2021-11-20 امین رضوی ارومیه
2327 2021-11-20 میر وحید بدرمیران ارومیه
2332 2021-11-20 مسعود تاریویردیلوی اصل ارومیه
2343 2021-11-20 مسعود صحت پیرانشهر
2344 2021-11-20 سیروس ابوذری ارومیه
2354 2021-11-21 مجتبی جلیل زاده ارومیه
2371 2021-11-21 علی کرامت وش ارومیه
2414 2021-11-21 اتابک صادقی راد ارومیه
2415 2021-11-21 مهدی محمدنژاد ارومیه
2424 2021-11-21 یوسف یادگاری ارومیه
2448 2021-11-21 محمدجواد وفاکار ارومیه
2459 2021-11-22 حمید وکیلی ارومیه
2488 2021-11-24 محرم آقازاده ماکو
2548 2021-11-24 سيدمرتضي شكارلو چايپاره
2553 2021-11-24 میرعطاالله حسینی ماکو
2561 2021-11-24 علي حسين زاده ماكويي شهرستان ماكو-ماكو
2562 2021-11-24 مقصود مقصودنژاد ماكو
2573 2021-11-25 المیرا بهروزی ماکو
2584 2021-11-25 زهرا اسلامی ارومیه