مشارکت سازمان

مشاهده آمار ثبت نامها

ستادموادمخدر
0
بهزیستی
270
کمیته امداد
50
تعاون کارورفاه
7

علوم پزشکی
10
بنیادشهیدوامورایثارگران
31
ورزش وجوانان
4
فرهنگ وارشاد
12

 


شهرداری
40
استانداری
0
صداوسیما
0
دادگستری
0

آموزش و پرورش
5
زندانها
4
تبلیغات اسلامی
0
حلال احمر
8

کانون پرورش فکری
0
سپاه شهدا
0
نیروی انتظامی
0
اترک
0