مشتریان

(شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر)

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(آموزشهای همگانی پیشگیری)

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(محتوای آموزشی موشن گراف تبریز)

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

  (پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی)

  فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

  (کارآفرینی و توسعه تاب آوری در محلات)

  فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

  (توانمندسازی خانواده ها)

  فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

   (بنیاد کرامت رضوی و کانونها)

   فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

   (فرهنگ سراهای شهرداری)

   فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

   (صندوق های خرد محلات)

   فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

   •پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی - 100%

    تعدادی از مشتریان ما:

    تعدادی از مشتریان ما:

    ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

    مشاهده بخشنامه ها

     

     


     مشاهده مشارکت سازمان

     ستادموادمخدر
     5
     بهزیستی
     600
     کمیته امداد
     50
     شهرداری
     200

     علوم پزشکی
     30
     بنیادشهیدوامورایثارگران
     400
     ورزش وجوانان
     20
     فنی و حرفه ای
     40

      


     تعاون کارورفاه
     15
     زندانها
     10
     حلال احمر
     15
     فرهنگ وارشاد
     12

     آموزش و پرورش
     5
     استانداری
     0
     صداوسیما
     0
     دادگستری
     0

     کانون پرورش فکری
     0
     سپاه شهدا
     0
     نیروی انتظامی
     0
     اترک
     0