نقشه روستاهای استان آذربایجان غربی

شهرستان بخش دهستان بخش دهستان دانلود نقشه
ارومیه انزل انزل جنوبی انزل انزل جنوبی ۰۴۰۱۰۱۰۰۰۱
انزل شمالی انزل انزل شمالی ۰۴۰۱۰۱۰۰۰۲
سیلوانه ترگور سیلوانه ترگور ۰۴۰۱۰۲۰۰۰۱
دشت سیلوانه دشت ۰۴۰۱۰۲۰۰۰۲
مرگور سیلوانه مرگور ۰۴۰۱۰۲۰۰۰۳
صومای برادوست برادوست صومائ برادوست برادوست ۰۴۰۱۰۳۰۰۰۱
صومای جنوبی صومائ برادوست صومائ جنوبی ۰۴۰۱۰۳۰۰۰۲
صومای شمالی صومائ برادوست صومائ شمالی ۰۴۰۱۰۳۰۰۰۳
مرکزی باراندوز مرکزئ باراندوز ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۱
باراندوزچای جنوبی مرکزئ باراندوزچائ جنوبی ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۲
باراندوزچای شمالی مرکزئ باراندوزچائ شمالی ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۳
باش قلعه مرکزئ باش قلعه ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۴
بکشلوچای مرکزئ دول ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۷
ترکمان مرکزئ بکشلوچائ ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۵
دول مرکزئ ترکمان ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۶
روضه چای مرکزئ روضه چائ ۰۴۰۱۰۴۰۰۰۸
نازلوی جنوبی مرکزئ نازلوئ جنوبی ۰۴۰۱۰۴۰۰۱۱
نازلو طلاتپه نازلو طلاتپه ۰۴۰۱۰۵۰۰۰۱
نازلوچای نازلو نازلوچائ ۰۴۰۱۰۵۰۰۰۲
نازلوشمالی نازلو نازلوشمالی ۰۴۰۱۰۵۰۰۰۳
پیرانشهر مرکزی پیران مرکزئ پیران ۰۴۰۲۰۱۰۰۰۱
منگورغربی مرکزئ منگورغربی ۰۴۰۲۰۱۰۰۰۴
لاهیجان مرکزئ لاهیجان ۰۴۰۲۰۱۰۰۰۵
لاجان لاهیجان شرقی لاجان لاهیجان شرقی ۰۴۰۲۰۲۰۰۰۱
لاهیجان غربی لاجان لاهیجان غربی ۰۴۰۲۰۲۰۰۰۲
خوی مرکزی دیزج مرکزئ دیزج ۰۴۰۳۰۲۰۰۰۳
رهال مرکزئ رهال ۰۴۰۳۰۲۰۰۰۴
فیرورق مرکزئ فیرورق ۰۴۰۳۰۲۰۰۰۶
قره سو مرکزئ قره سو ۰۴۰۳۰۲۰۰۰۷
گوهران مرکزئ گوهران ۰۴۰۳۰۲۰۰۱۰
صفاییه الند صفائیه الند ۰۴۰۳۰۳۰۰۰۱
سکمن آباد صفائیه سکمن آباد ۰۴۰۳۰۳۰۰۰۲
ایواوغلی ایواوغلی ایواوغلی ایواوغلی ۰۴۰۳۰۴۰۰۰۱
ولدیان ایواوغلی ولدیان ۰۴۰۳۰۴۰۰۰۲
قطور زری قطور زرئ ۰۴۰۳۰۵۰۰۰۱
قطور قطور قطور ۰۴۰۳۰۵۰۰۰۲
سردشت مرکزی آلان مرکزئ آلان ۰۴۰۴۰۱۰۰۰۱
باسک کولسه مرکزئ باسک کولسه  
بریاجی مرکزئ بریاجی ۰۴۰۴۰۱۰۰۰۳
گورک سردشت مرکزئ گورک سردشت ۰۴۰۴۰۱۰۰۰۴
وزینه گورک نعلین وزینه گورک نعلین ۰۴۰۴۰۲۰۰۰۱
ملکاری وزینه ملکارئ ۰۴۰۴۰۲۰۰۰۲
سلماس مرکزی زولاچای مرکزئ زولاچائ ۰۴۰۵۰۱۰۰۰۲
کره سنی مرکزئ کره سنی ۰۴۰۵۰۱۰۰۰۵
کنارپروژ مرکزئ کنارپروژ ۰۴۰۵۰۱۰۰۰۶
لکستان مرکزئ لکستان ۰۴۰۵۰۱۰۰۰۷
کوهسار چهریق کوهسار چهریق ۰۴۰۵۰۲۰۰۰۱
شپیران کوهسار شپیران ۰۴۰۵۰۲۰۰۰۲
شناتال کوهسار شناتال ۰۴۰۵۰۲۰۰۰۳
ماکو مرکزی چایپاسارجنوبی مرکزئ چایپاسارجنوبی ۰۴۰۶۰۴۰۰۰۱
قلعه دره سی مرکزئ قلعه دره سی ۰۴۰۶۰۴۰۰۰۳
قره سو مرکزئ قره سو ۰۴۰۶۰۴۰۰۰۵
بازرگان چایپاسارشمالی بازرگان چایپاسارشمالی ۰۴۰۶۰۵۰۰۰۱
ساری سو بازرگان سارئ سو ۰۴۰۶۰۵۰۰۰۲
مهاباد خلیفان کانی بازار خلیفان کانی بازار ۰۴۰۷۰۱۰۰۰۱
منگورشرقی خلیفان منگورشرقی ۰۴۰۷۰۱۰۰۰۲
مرکزی آختاچی غربی مرکزئ آختاچی غربی ۰۴۰۷۰۲۰۰۰۱
مکریان شرقی مرکزئ مکریان شرقی ۰۴۰۷۰۲۰۰۰۲
مکریان غربی مرکزئ مکریان غربی ۰۴۰۷۰۲۰۰۰۴
میاندوآب مرکزی زرینه رودجنوبی مرکزئ زرینه رودجنوبی ۰۴۰۸۰۳۰۰۰۲
زرینه رودشمالی مرکزئ زرینه رودشمالی ۰۴۰۸۰۳۰۰۰۳
زرینه رود مرکزئ زرینه رود ۰۴۰۸۰۳۰۰۰۴
مرحمت آباد مرکزئ مرحمت آباد ۰۴۰۸۰۳۰۰۰۵
مکریان شمالی مرکزئ مکریان شمالی ۰۴۰۸۰۳۰۰۰۶
مرحمت آبادجنوبی مرکزئ مرحمت آبادجنوبی ۰۴۰۸۰۳۰۰۰۷
مرحمت آباد مرحمت آبادشمالی مرحمت آباد مرحمت آبادشمالی ۰۴۰۸۰۴۰۰۰۲
مرحمت آبادمیانی مرحمت آباد مرحمت آبادمیانی ۰۴۰۸۰۴۰۰۰۳
باروق باروق باروق باروق ۰۴۰۸۰۵۰۰۰۱
آجرلوی شرقی باروق آجرلوئ شرقی ۰۴۰۸۰۵۰۰۰۲
آجرلوی غربی باروق آجرلوئ غربی ۰۴۰۸۰۵۰۰۰۳
نقده مرکزی بیگم قلعه مرکزئ بیگم قلعه ۰۴۰۹۰۲۰۰۰۱
سلدوز مرکزئ سلدوز ۰۴۰۹۰۲۰۰۰۳
محمدیار المهدی محمدیار المهدئ ۰۴۰۹۰۳۰۰۰۱
حسنلو محمدیار حسنلو ۰۴۰۹۰۳۰۰۰۲
بوکان سیمینه آختاچی شرقی سیمینه آختاچی شرقی ۰۴۱۰۰۱۰۰۰۱
آختاچی محالی سیمینه آختاچی محالی ۰۴۱۰۰۱۰۰۰۲
بهی دهبکری سیمینه بهی دهبکرئ ۰۴۱۰۰۱۰۰۰۳
مرکزی آختاچی مرکزئ آختاچی ۰۴۱۰۰۲۰۰۰۱
ایل تیمور مرکزئ ایل تیمور ۰۴۱۰۰۲۰۰۰۲
ایل گورک مرکزئ ایل گورک ۰۴۱۰۰۲۰۰۰۳
بهی فیض اله بیگی مرکزئ بهی فیض اله بیگی ۰۴۱۰۰۲۰۰۰۴
شاهین دژ مرکزی صفاخانه مرکزئ صفاخانه ۰۴۱۱۰۱۰۰۰۱
محمودآباد مرکزئ محمودآباد ۰۴۱۱۰۱۰۰۰۲
هولاسو مرکزئ هولاسو ۰۴۱۱۰۱۰۰۰۳
کشاورز چهاردولی کشاورز چهاردولی ۰۴۱۱۰۲۰۰۰۳
کشاور کشاورز کشاور ۰۴۱۱۰۲۰۰۰۴
تکاب مرکزی افشار مرکزئ افشار ۰۴۱۲۰۱۰۰۰۱
انصار مرکزئ انصار ۰۴۱۲۰۱۰۰۰۲
کرفتو مرکزئ کرفتو ۰۴۱۲۰۱۰۰۰۳
تخت سلیمان احمدآباد تخت سلیمان احمدآباد ۰۴۱۲۰۲۰۰۰۱
ساروق تخت سلیمان ساروق ۰۴۱۲۰۲۰۰۰۲
چمن تخت سلیمان چمن ۰۴۱۲۰۲۰۰۰۳
اشنویه مرکزی اشنویه شمالی مرکزئ اشنویه شمالی ۰۴۱۳۰۱۰۰۰۱
دشت بیل مرکزئ دشت بیل ۰۴۱۳۰۱۰۰۰۲
نالوس اشنویه جنوبی نالوس اشنویه جنوبی ۰۴۱۳۰۲۰۰۰۱
هق نالوس هق ۰۴۱۳۰۲۰۰۰۲
چالدران دشتک آواجیق شمالی دشتک آواجیق شمالی ۰۴۱۴۰۱۰۰۰۱
آواجیق جنوبی دشتک آواجیق جنوبی ۰۴۱۴۰۱۰۰۰۲
مرکزی چالدران جنوبی مرکزئ چالدران جنوبی ۰۴۱۴۰۲۰۰۰۱
چالدران شمالی مرکزئ چالدران شمالی ۰۴۱۴۰۲۰۰۰۲
ببه جیک مرکزئ ببه جیک ۰۴۱۴۰۲۰۰۰۳
پلدشت ارس گچلرات شرقی ارس گچلرات شرقی ۰۴۱۵۰۱۰۰۰۱
گچلرات غربی ارس گچلرات غربی ۰۴۱۵۰۱۰۰۰۲
مرکزی چایپاسارشرقی مرکزئ چایپاسارشرقی ۰۴۱۵۰۲۰۰۰۱
زنگبار مرکزئ زنگبار ۰۴۱۵۰۲۰۰۰۲
چایپاره حاجیلار حاجیلارشمالی حاجیلار حاجیلارشمالی ۰۴۱۶۰۱۰۰۰۱
حاجیلارجنوبی حاجیلار حاجیلارجنوبی ۰۴۱۶۰۱۰۰۰۲
مرکزی قره ضیاڈالدین مرکزئ قره ضیاءالدین ۰۴۱۶۰۲۰۰۰۱
چورس مرکزئ چورس ۰۴۱۶۰۲۰۰۰۲
شوط قره قویون چشمه سرا قره قویون چشمه سرا ۰۴۱۷۰۱۰۰۰۱
قره قویون جنوبی قره قویون قره قویون جنوبی ۰۴۱۷۰۱۰۰۰۲
مرکزی قره قویون شمالی مرکزئ قره قویون شمالی ۰۴۱۷۰۲۰۰۰۱
یولاگلدی مرکزئ یولاگلدئ ۰۴۱۷۰۲۰۰۰۲