آرشیو دسته

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اداره فرش – روز اول – هفت بهمن 1400 اداره فرش استان با...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اتحادیه های اداره فرش

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه اداره فرش – روز اول – هفت بهمن 1400 اداره فرش استان با...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع – روز اول – چهار بهمن 1400 معاونت...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع – روز اول – چهار بهمن 1400 معاونت...

برگزاری دوره تحلیل رفتار بانك مسكن با علم به اهميت اين مسئله و جهت بالا بردن قابليت و مهارت...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار روسای بانک مسکن

برگزاری دوره تحلیل رفتار بانك مسكن با علم به اهميت اين مسئله و جهت بالا بردن قابليت و مهارت...