بایگانی دوره

  مستندات: طرح کارزار رسانه‌ای و فایل pdf بخشی از اقدامات مربوطه شامل (تصاویر و بروشور های آگاه‌سازی و...

کارزار رسانه پیشگیری از مصرف موادمخدر

  مستندات: طرح کارزار رسانه‌ای و فایل pdf بخشی از اقدامات مربوطه شامل (تصاویر و بروشور های آگاه‌سازی و...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار مدیران فرش بیمه پاسارگاد – روز اول – شانزده بهمن 1400 اداره فرش استان...

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار مدیران فرش بیمه پاسارگاد

گزارش برگزاری دوره تحلیل رفتار مدیران فرش بیمه پاسارگاد – روز اول – شانزده بهمن 1400 اداره فرش استان...