فرم ثبت نام  دوره / کارگاه آموزشی

فرم ثبت نام دوره / کارگاه آموزشی

شناسه ورودیردیفکدملی (نام کاربر)نامنام خانوادگیسازمان محل فعالیت یا کدمرکزدسته بندی (رشته)مهارت های مرتبط گردشگریثبت کننده کاربرایجاد کننده کاربر (معرف)ایجاد کنندهویرایش
شناسه ورودیردیفکدملی (نام کاربر)نامنام خانوادگیسازمان محل فعالیت یا کدمرکزدسته بندی (رشته)مهارت های مرتبط گردشگریثبت کننده کاربرایجاد کننده کاربر (معرف)ایجاد کنندهویرایش

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند