ستاد

ستاد

.

.

.

..

بسم تعالی

بر اساس مصوبه کمیته ستاد پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی و .برگزاری دوره ها به صورت مجازی

 

گواهی میشود:

آقا/خانم [certificate_student_name] با کد کاربری [certificate_student_email]

در دوره [certificate_course] بمدت [certificate_course_duration] شرکت نموده

و گواهینامه حضور در دوره باشماره [certificate_code] و تاریخ [course_completion_date]

صادر گردیده است.[certificate_student_marks]

 

مدیریت شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار [certificate_student_photo] رییس کمیته پیشگیری مواد مخدر استان آ.غ

[certificate_student_date]

.

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند