اداره بهزیستی آذربایجان غربی

اداره بهزیستی آذربایجان غربی

اداره بهزیستی آذربایجان غربی

موضوعات ضبط شده-جلسات-ضبط توضیح تاریخ -پیوند

اداره بهزیستی آذربایجان غربیاداره بهزیستی آذربایجان غربی-اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اداره بهزیستی آذربایجان غربی-فروردین ۳۱, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربیاداره بهزیستی آذربایجان غربی-اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اداره بهزیستی آذربایجان غربیاردیبهشت ۱, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰-ارائه

اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اداره بهزیستی آذربایجان غربی-اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰-ارائه

 

درس

  1. تکلیف

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند