توحید آقاجانی – جلسه سوم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی۱ ( تکمیل کردن بصورت دستی)