علی حمزه – جلسه چهارم : تراکم دادن نقشه فرش ( تکمیل کردن بصورت دستی)