علی حمزه – جلسه چهارم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی۳ ( تکمیل کردن بصورت دستی)