لیلا بابکان – پیش آزمون دوره آموزش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی