f.payami1400 – پیش آزمون دوره آموزش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی