جلسه ششم : فصل سوم دستنامه راهنمای تسهیلگران طر ح مانا

Untitled103

جلسه دوم : نحوه خروجی گرفتن از فایل طراحی – حذف و اضافه کردن رنگ به نقشه (درس قبلی)

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

سرفصل های دوره