.
.
[certificate_student_photo]
.
گواهی حضور در دوره آموزشی
———————————————-سازمان برنامه و بودجه کشور – وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی————————-[certificate_code]——
—————————————————–سازمان آموزش فنی حرفه ای و سازمان جهادکشاورزی——————————-[course_completion_date]
 
.
گواهی میشود:
آقا/خانم [certificate_student_name] با کد کاربری [certificate_student_email]
در راستای اجرای، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای
فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
(مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری)
و کدرهگیری 276741819191 صادره از سامانه آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت سازمان برنامه وبودجه کشور
در دوره [certificate_course] شرکت و امتیاز قبولی [certificate_student_marks] کسب نموده است.
دوره فوق دارای (130 ساعت) اعتبار آموزشی میباشد.
.
.
.
.
.
.
دپارتمان آموزشهای آزاد……………………………………………………….شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار
.
.
این گواهینامه صرفا جهت حضور در دوره بوده و مشمول مزایای گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای نمیگردد
  [certificate_student_username]   [certificate_student_date]   [certificate_course_duration]       ?c=855&u=1