09144451769

بهزیستی

آموزش پیش از ازدواج

ویژه افراد مجرد - با تدریس خانم دکتر سپاس

شرکت در دورهرایگان

آموزش زندگی خانواده

ویژه پرسنل متاهل مراکز مثبت زندگی -روز پنج شنبه از ساعت ۱۵-۱۹-چهار ساعت- با تدریس اقای دکتر احمدی

شرکت در دورهرایگان

آموزش رفتارشناسی با مدل DISC

ویژه موسسان و مدیران مراکز

شرکت در دورهتومان400,000

آموزش مهارتهای زندگی

سرفصل کلی آموزش پیش از ازدواج: • ضرورت آموزش پیش از ازدواج • مفهوم آشنایی • مفهوم عشق در ازدواج …

شرکت در دوره تومان1,000