09144451769

.

1-واژه پرداز پیشرفته (تکمیل دوره واژه پرداز)

2-صفحه گسترده پیشرفته

3-ارائه مطلب پیشرفته

4-آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی

رئوس مطالب

1-واژه پرداز پیشرفته (تکمیل دوره واژه پرداز)

· مرور و رفع اشکال واژه پرداز مقدماتی

· قالب بندی پیشرفته

قالب بندی پیشرفته متن

قالب بندی پیشرفته پاراگراف

قالب بندی پیشرفته style

قالب بندی پیشرفته ستون

تبدیل متن به یک جدول یا برعکس

· کار با ویژگی ارجاع دادن

ارجاع دادن زیرنویس ،پاورگی و یادداشت

ارجاع دادن جدول ارجاع ها و index ها

ارجاع دادن متقابل و حذف یا اضافه کردن bookmark

· افزایش قابلیت

افزایش قابلیت استفاده از فیلدها

افزایش قابلیت استفاده از فرم ها و قالب ها

استفاده از تکنیکهای پیشرفته ادغام پستی

استفاده از قابلیت های ارتباط دادن و تعبیه کردن برای ترکیب داده ها

کار با قابلیت های اتوماسیون مثل ماکروها

· کار و بررسی روی اسناد

ردیابی و بازبینی یک سند

کار با Master Documents و زیر سندها

اعمال ویژگی های امنیتی اسناد

· آماده کردن خروجی

قسمت ها

تنظیمات سند

2-صفحه گسترده پیشرفته

· مرور و رفع اشکال صفحه گسترده مقدماتی

· قالب بندی پیشرفته

قالب بندی شرطی

قالب بندی number customized

· استفاده از توابع و فرمول ها

استفاده از توابع: تاریخ و زمان ،ریاضی ، آماری ، متنی ، مالی ، جستجو ، پایگاه داده

ایجاد یک تابع تودر توی دو سطحی

استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع

استفاده از مراجع ترکیبی در فرمول ها

· ایجاد و قالب بندی چارت

· تحلیل ، طبقه بندی و فیلتر اطلاعات جدول ها و لیست ها و ایجاد سناریو

· تایید و بررسی اطلاعات صفحه گسترده

· افزایش بازدهی نامگذاری سلول ،paste special ، قالب ها ، ماکرو

· بررسی ، اشتراک و نکات امنیتی صفحه گسترده

3-ارائه مطلب پیشرفته

· مرور و رفع اشکال ارائه مطلب مقدماتی

· ایجاد و ویرایش قالب ها

· قالب بندی و فرمت زمینه اسلاید

· استفاده از ابزار های داخلی تصویر و طراحی جهت ارتقاء ارایه مطلب

· اعمال ویژگی های پیشرفته قالب بندی چارت و ایجاد یا ویرایش نمودار

· استفاده از ویژگی های داخلی انیمیشن و وارد کردن صدا و تصویر

· استفاده از ویژگی های ارتباط ، جداسازی ، وارد کردن و داخل کردن برای ترکیب داده ها

· کار با نمایش اسلاید custom و اعمال تنظیمات و کنترل نمایش اسلاید

4-آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی

· معرفی و آموزش اتوماسیون اداری سازمان مربوطه و شبکه پیام دولت

· معرفی سامانه های دستگاهی

· معرفی سامانه های خدمات دولت الکترونیک

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.