09144451769

You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

هدف از اجرای دوره:

 • آشنایی با مفاهیم بازار یابی به منظور ایجاد رابطه ای پایدار بین فروشندگان ایرانی و مشتریان
 • آشنایی با روشهای صحیح مذاکرات تجاری برای استفاده بهینه از فرصت ها
 • آشنایی با روش های ارتباط با مشتری به منظور ورود هر چه بهتر در حوزه بازاریابی و فروش
 • آشنایی با مبانی حضور در نمایشگاه­ها برای استفاده بهینه از شرکت در نمایشگاه­ها و در نتیجه فروش بیشتر

ضرورت اجرای دوره:
فروش مقوله ای سرنوشت ساز در موفقیت کسب و کار است. فروش یک فن است که از مشکل ترين و درعین حال مهم ترين اجزای هر فعالیت بازرگانی است. درحال حاضر یکی از بزرگترین موانع توسعه هنر – صنعت فرش دستباف بازریابی و فروش این محصول ارزشمند با روش­های صحیح و نوین است. در فضای رقابتی امروز روش های سنتی فروش و بازاريابی پاسخگوی نیاز مشتريان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است و آموزش حرفه ای فروشندگان فرش دستباف مهم ترين کلید موفقیت و رشد این هنر – صنعت خواهد بود.
ساير موارد:

 1. نظارت بر حسن اجراي دوره به عهده رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ناظران معرفی شده از سوی مرکز ملي فرش بوده و لازم است مطابق با دستورالعمل انجام شود.
 2. صدور گواهي‌نامه پايان دوره، منوط به حضور مدعوین در کلیه برنامه های پیش بینی شده با رعایت سقف غیبت مجاز خواهد بود.
 3. در صورت عدم تایید گزارش عملکرد ناظران دوره ۲۰% از مبلغ قرارداد (که لازم است به عنوان حسن انجام کار، در قرارداد پیش بینی شود) در پایان دوره به مجری پرداخت نشده ودر دیگر برنامه های آموزشی مرکز در استان هزینه خواهد شد.

گواهینامه آموزش فرش(?c=561&u=1)

Course Reviews

نامعلوم

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.