فرش

فرش دستبافت نقشه خطیبی رج 25
6 ،9 و 12 متری
5*3.5 متری
6 متری بیست میلیون
9 متری 40 میلیون
12 متری 52 میلیون
5*3.5 متری 85 میلیون

اطلاعات فروشنده